วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

34.ข้อสอบครู ชุดที่ 10

1. คำกล่าวที่ว่า "ชุมชนท้องถิ่นเดิม มีสิทธิในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลป หรือ สัจจะธรรม" คำกล่าวนี้ ปรากฏอยู่ในหมวดใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

ก. หมวด 1 บททั่วไป
ข. หมวด 2 พระมหากษัตริย์
ค. หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
ง. หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
2. คำกล่าวที่ว่า "การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" คำกล่าวนี้ปรากฏในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

ก.หมวด 1 มาตรา 40
ข. หมวด 2 มาตรา 42
ค. หมวด 3 มาตรา 43 วรรคหนึ่ง
ง. หมวด 2 มาตรา 43 วรรคสอง
3. "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม" คำกล่าวนี้ปรากฎอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

ก. มาตรา 82 ของหมวดที่ 6
ข. มาตรา 81 ของหมวดที่ 5
ค. มาตรา 82 ของหมวดที่ 5
ง. มาตรา 43 ของหมวดที่ 3
4. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 69 ข้อใดกล่าวผิด

ก. บุคคลผู้เป็นข้าราชการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย
ข. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรับราชการทหารเสียภาษีอากร. ค.บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรมพิทักษ์ปกป้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ง. บุคคลมีหน้าที่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. คำกล่าวที่ว่า "รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ" ปรากฏในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 78
ค. มาตรา 79
ง. มาตรา 80
6. "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ" คำกล่าวนี้ปรากฏอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
ก. หมวด 9 มาตรา 289
ข. หมวด 9 มาตรา 288
ค. หมวด 8 มาตรา 287
ง. หมวด 8 มาตรา 286
7. ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัด
การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น

ก. มาตรา 77
ข. มาตรา 288
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 287

8. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาข้อใดที่กล่าวผิด
ก. อบจ.
ข. เทศบาล
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. พัทยา
9. การจัดการศึกษาของ กทม. ในระดับอุดมศึกษาข้อใดกล่าวผิด

ก. กทม.มอบให้สำนักการแพทย์เป็นผู้ดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ เกื้อการุณย์จัดสอนระดับอุดมศึกษา
ค. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร
ง. กทม.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียน
10. ผลการวิจัย สภาพปัญหาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยดังกล่าว
ข้อใดที่กล่าวผิด

ก. การจัดการศึกษาของท้องถิ่นด้านแผนงาน ยังขาดอิสระ
ข. การบริหารงานทั่วไปของท้องถิ่นขาดการวางแผน
ค. การบริหารงบประมาณ/การเงิน ขาดอิสระ รายได้ไม่เพียงพอกับการบริหารไม่มีอิสระในการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน
ง. มีความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
11. ผลการวิจัยตามข้อ 10 ข้อใดกล่าวผิด
ก. การจัดการศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข. นายกเทศมนตรีมีอำนาจโยกย้ายบุคลากรระดับ 6 ลงมา
ค. ไม่มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ง. การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารของท้องถิ่น
12. ผลการวิจัยในข้อ 10 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ข้อใดกล่าวผิด
ก. เป็นกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ โรงเรียน
ข. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่โรงเรียน
ค. มีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจ และร่วมติดตามผลกับโรงเรียน
ง. มีส่วนร่วมในการเสนอแนะการบริหารโรงเรียนในสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
13. การจัดการศึกษาในทศวรรษใหม่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ส่วนกลางควบคุม และส่งเสริมด้าน งบประมาณอย่างใกล้ชิด
ข. มีความอิสระ คล่องตัวในการจัดการศึกษา
ค. ได้รับการสนับสนุนกำกับดูแลจากรัฐอยู่ห่าง ๆ
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาภายใต้ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงประเด็นมากที่สุด
14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและเข้มแข็งในการจัดการศึกษามีดังนี้ยกเว้น ข้อใด
ก. มีศักยภาพด้านกำลังคน
ข. รัฐฯ กำหนดมาตรการควบคุมดูแลให้ได้ผล
ค. มีรายได้เป็นของตนมากพอเพียง
ง. มีสาธาธูปโภคเอื้ออำนวย
15. ข้อเสนอแนะในการวิจัยในข้อ 10 ข้อใดกล่าวผิด
ก. พลังประชาชนเป็นแรงจะช่วยผลักดันการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพขึ้น
ข. รัฐควรเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาจนถึงสูงกว่าขั้นพื้นฐาน
ค. หน่วยงานที่ควรจัดการศึกษาคือ กทม. เทศบาล และ อบจ.
ง. อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
16. "ส่งเสริมศาสนา ศิลป วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ข้อความนี้ปรากฏในส่วนใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก. มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 15 หมวด 3 ระบบการศึกษา
ค. มาตรา 10 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
ง. มาตรา 7 หมว ด 1 บททั่วไป (ความมุ่งหมายและหลักการ)
17. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. มุ่งสร้างเอกภาพในการจัดการศึกษา
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
18. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตามมาตรา 9
ข้อใด (การจัดระบบ/โครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษา)

ก. ข้อ 2 กระจายอำนาจไปสู่….และองค์กร….และข้อ 6ฯ
ข. ข้อ 1 มีเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ
ค. กำหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพในข้อ 3
ง. ระดมทรัพยากรจาก..มาใช้ในการจัดการศึกษา
19. ตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ข้อใดที่ครอบคลุมการจัดการศึกษา
ในท้องถิ่นมาก ที่สุด

ก. การศึกษาปฐมวัย
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ค. ศูนย์การเรียน
ง. โรงเรียน
20. ในมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนข้อใดที
่สัมพันธ์ กับการจัดการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในท้องถิ่นได้มากที่สุด

ก. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี
ข. ความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ค. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนกับสังคม
ง. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
21. คำกล่าวที่ว่า "ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และได้มาตรฐานการศึกษา เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ปรากฏอยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก. มาตรา 42 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา
ข. มาตรา 41 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา
ค. มาตรา 42 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. มาตรา 41 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22. ในหมวด 8 ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้อใดกล่าวผิด
ก. ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา
ข. รัฐ บุคคล ชุมชน ครอบครัว องค์กรชุมชน เอกชน สนับสนุนการลงทุนเพื่อการศึกษา
ค. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ ลงทุนด้านงบประมาณช่วยจัดการศึกษา
ง. ให้มีการยืมเงินจากต่างประเทศมาลงทุนเพื่อจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม/จำเป็น
23. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
ง. คณะรัฐมนตรี
24. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือข้อใด
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ

25. การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามข้อใด
ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข. พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ค. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ง. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
26. การดำเนินการตามข้อใดให้ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน
ก. การจัดสรรงบประมาณ
ข. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่ง
ค. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
27. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม ยกเว้นกระทรวงใด

ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงศึกษาธิการ
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
28. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายใน การปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค
29. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี
ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการ
ภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
30. ภรรยาท่านเป็นข้าราชการครูสอนในโรงเรียนเดียวกันกับท่านแต่ได้รับการผ่าตัดใส้ติ่งที่
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ท่านต้องลาประเภทใด

ก. ลาป่วย
ข. ลากิจส่วนตัว
ค. ลาพักผ่อน
ง. เลือกระหว่างลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน เฉลย

สอบครู ชุดที่ 10
1. ค 2.ง 3. ข 4.ก 5. ข 6.ก 7. ค 8.ก 9. ง 10.ข 11.ข 12.ข 13.ก 14.ข 15.ง
16. ง 17. ข 18.ก 19.ง 20.ง 21.ก 22.ง 23.ข 24.ง 25.ง 26.ง 27.ง 28.ง 29.ข 30.ข

33.ข้อสอบครู ชุดที่ 9

1. ลูกจ้างตามข้อใดต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ก.ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน
ข.ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียน
ค.ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง
ง.ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราวผู้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก
ก.ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป
ข.มีเจตคติต่อวิชาชีพครู
ค.มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ง.ไม่มีข้อถูก
3. ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว
ก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค.ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง.ผู้คัดเลือกเป็นผู้บรรจุตั้งแต่ง
4. ข้อใดไม่ใช่หมายถึงค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
ก.ค่าจ้างรายเดือน
ข.เบี้ยกันดาร
ค.ค่าจ้างรายวันหรือรายชั่วโมง
ง.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู่รบ (พ.ส.ร.)
5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทหนังสือราชการ
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือสั่งการ
ค. หนังสือรับรอง
ง. หนังสือประชาสัมพันธ์
6. หนังสือราชการที่มีคำว่า " ด่วนมาก" ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ข. ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ
ค. ปฏิบัติโดยเร็ว
ง. ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่
7. ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องมีสำเนาคู่ฉบับอย่างน้อยกี่ฉบับ
ก. 1 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง. ระเบียบไม่ได้ระบุ
8. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบวาระการประชุม
ก. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข. เรื่องแจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ค. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ง. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. การประทับตรารับหนังสือ เพื่อลงเลขที่ วันเดือนปีที่รับจะต้องประทับตราที่ส่วนใด
ของหนังสือราชการ

ก. มุมบนด้านขวา
ข. มุมบนด้านซ้าย
ค. มุมล่างด้านขวา
ง. มุมล่างด้านซ้าย
10. ที่ ศธ 1151.140102/28 ตัวเลข 28 หมายถึงข้อใด
ก. สพฐ.
ข. สถานศึกษา
ค. สพท.
ง. ลำดับหนังสือ
11. เมื่อโรงเรียนได้รับหนังสือราชการจะต้องดำเนินตามข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญ
ข. ประทับตรารับหนังสือ
ค. ลงทะเบียนรับหนังสือ
ง. แยกหนังสือส่งให้งานหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. หนังสือที่มีคำขึ้นต้น "เรียน" ไม่ควรส่งไปให้ใคร
ก. รองนายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ง. ประธานวุฒิสภา

13. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไปราชการ รองผู้อำนวยการ่จะลงนามในหนังสือราชการตามข้อใด
ก. รักษาราชการแทน
ข. รักษาการในตำแหน่ง
ค. รักษาการแทน
ง. ปฏิบัติหน้าที่แทน
14. ชั้นความลับของหนังสือราชการขั้นใดที่ยกเลิกแล้ว
ก. ปกปิด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ลับที่สุ

15. ตามระเบียบงานสารบรรณหนังสือประเภทใดใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ก. หนังสือภายใน
ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือประทับตรา
ง. หนังสือสั่งการ
16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คำสั่ง ระเบียบและประกาศถือว่าเป็นหนังสือสั่งการ
ข. ตามหลักสารบรรณระเบียบวาระการประชุมจะไม่มีรายการผู้ตรวจรายงานการประชุม
ค. ชั้นความด่วนของหนังสือมี 3 ระดับ อันได้แก่ ด่วน ด่วนมาก และด่วนที่สุด กรณีด่วนมากให้ทำเร็วกว่าปกติ
ง. โดยปกติหนังสือราชการต้องเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี เว้นแต่หนังสือเวียนเพื่อทราบทั่วไปเก็บไว้ 2 ปี แล้วทำลาย
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. หากโรงเรียนทำหนังสือไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมบางเรื่องตามระเบียบต้องทำหนังสือประทับตรา
ข. เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการทำหนังสือราชการต้องดูความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงประทับตรารับและลงทะเบียนหนังสือรับ
ค. คณะกรรมการทำลายหนังสือระดับ สปอ.มีหน้าที่พิจารณาการทำลายหนังสือราชการของโรงเรียนในสังกัด
ง. การมอบหมายงานหรือมอบอำนาจกรณีรักษาการในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่และต้องเป็นกรณี
ที่ผู้มีอำนาจเป็นผู้สั้งแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภทได้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์และ
ข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานพิเศษในต่างประเทศ
ข. ผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ จะไม่มีสิทธิได้รับการผ่อนผัน
หรือยกเว้นคุณสมบัติให้เข้ารับราชการ
ค. ข้าราชการพลเรือนสามัญมี 3 ประเภท คือประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพ และประเภทเชี่ยวชายเฉพาะ
ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญมี 11 ระดับระดับสูงสุด เช่นปลัดกระทรวงรับเงินเดือนในบัญชี
เงินเดือนอันดับที่ 11
19. กรณีใดต่อไปนี้เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ก. การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ค. การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ง. ถูกทุกข้อ
20
. การเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์ด้วยการเรียน หมายถึงข้อใด
ก. การศึกษา
ข. การฝึกอบรม
ค. การศึกษาต่อ
ง. การศึกษาอบรม
21. ปฏิบัติราชการด้วยดี มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นคุณสมบัติของข้าราชการที่จะศึกษาต่อในกรณีใด
ก. การศึกษาต่อภาคปกติ
ข. การศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ
ค. การศึกษาต่อภาคฤดูร้อน
ง. ทุกกรณีข้างต้น
22. การฝึกอบรมตามข้อใดที่ข้าราชการต้องปฏิบิตตามเงื่อนไปข้อผูกพันและทำสัญญาต่อราชการ
ก. หลักสูตรอบรมตั้งแต่ 6 เดือน หรือราชการให้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป
ข. หลักสูตรอบรมเกินกว่า 6 เดือน หรือราชการให้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป
ค. หลักสูตรอบรมตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือราชการให้ค่าใช้จ่ายเกินกว่า 2 หมื่นบาท
ง. หลักสูตรอบรมเกินกว่า 6 เดือนหรือราชการให้ค่าใช้จ่ายเกินกว่า 2 หมื่นบาท
23. โรงเรียนสังกัด สพท เป็นราชการส่วนใดตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนท้องถิ่น
ง. ส่วนกลางตั้งอยู่ท้องถิ่น
24. ข้อใดไม่ใช่ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ก. เทศบาล
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. สุขาภิบาล
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล

25. การมอบหมายงานจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผอำนวยการสถานศึกษา
ในสังกัดมีอำนาจในการจำหน่วยพัสดุโรงเรียน เป็นการมอบหมายงานตามข้อใด

ก. ปฏิบัติราชการแทน
ข. รักษาราชการแทน
ค. รักษาการในตำแหน่ง
ง. ถูกทุกข้อ
26. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กำหนดมีกี่ข้อ

ก. 9 ข้อ
ข. 12 ข้อ
ค. 19 ข้อ
ง. ไม่มีข้อถูก
27. การกระทำตามข้อใดถือว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม
ก. การสมยอม การให้ ขอให้ รับ เรียกรับ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ข. การประทุษร้ายข่มขู่
ค. การแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ
ง. ถูกทุกข้อ
28. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่
การปิดประกาศ ต้องดำเนินการก่อนวันให้หรือขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน

ก. 7 วัน
ข. 7 วันทำการ
ค. 10 วัน
ง. 10 วันทำการ

29. การกระทำใดๆ ที่มุ่งให้เกิดความแตกแยกหมายถึงข้อใด
ก. การจารกรรม
ข. การก่อวินาศกรรม
ค. การบ่อนทำลาย
ง. การโจรกรรม
30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ก. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้แก่เอกสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์และที่สงวนสิ่งก่อสร้าง
ข. การรักษาความปลอดภัยมี 3 ประเภทได้แก่บุคคล เอกสาร และสถานที่
ค. ชั้นความลับมี 4 ชั้น เรียงจากต่ำสุดไปหาสูงสุดได้แก่ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด
ง. ใบปกเอกสารลับที่สุด ลับมาก ลับได้แก่ รปภ. 8 สีเหลือง รปภ9.สีแดง รปภ10.สีน้ำเง
ินตามลำดับ


 เฉลย
 สอบครู ชุดที่ 9
1.ค 2.ก 3. ก 4.ค 5.ค 6.ข 7. ข 8.ข 9. ก 10.ง 11.ก 12.ง 13.ก 14.ก 15.ก
16. ค 17. ก 18.ก 19.ง 20.ก 21.ก 22.ง 23.ก 24.ค 25.ก 26.ข 27.ง 28.ค 29.ค 30.ค

32.ข้อสอบครู ชุดที่ 8

1. ใครเป็นผู้ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ
ก. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. รมต.เจ้าสังกัด
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำใดในปีงบประมาณนั้น ๆ เท่านั้น
ข.งบประมาณรายจ่ายข้ามปีต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ค.รมต.เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดลองราชการ
ง.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้มีอำนาจกำหนดระยะเวลาของเงินประจำงวด
3. เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาจ่ายครั้งเดียวหมายถึงเงินตามข้อใด
ก.บำเหน็จ
ข.บำนาญ
ค.บำเหน็จบำนาญ
ง.บำเหน็จตกทอด
4. ข้อใดไม่ใช่เหตุในการรับบำเหน็จบำนาญปกติ
ก.เหตุทดแทน
ข.เหตุรับราชการนาน
ค.เหตุออกจากราชการก่อนเกษียณ
ง.เหตุรับราชการนาน
5. ข้อใดไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินบำเหน็จ
ก.บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข.สามีหรือภรรยา
ค.บิดาและมารดา
ง.ผู้อุปการะคุณ
6. พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่สุด
ก.ฉบับ พ.ศ.2535
ข.ฉบับ พ.ศ.2539
ค.ฉบับ พ.ศ.2541
ง.ฉบับ พ.ศ.2542
7. ใครเป็นผู้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี
ก.กระทรวงการคลัง
ข.สำนักงบประมาณ
ค.กรมบัญชีกลาง
ง.กรมเจ้าสังกัด
8. ข้าราชการครูบรรจุใหม่หรือกลับเข้ารับการครูใหม่ให้จ่ายเงินเดือนตั้งแต่วันใด
ก.วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข.วันที่คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ค.วันที่ผู้มีอำนาจอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ง.วันแรกของปีงบประมาณที่บรรจุแต่งตั้ง
9. ข้าราชการครูที่ถูกไล่ออกจากราชการจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด

ก.ถึงวันที่ระบุในคำสั่ง
ข.ถึงวันที่ได้รับทราบคำสั่ง
ค.ถึงก่อนวันที่ควรได้รับทราบคำสั่ง
ง.ถูกทุกข้อ
10. การจ่ายเงินเดือนระหว่างลาข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้อง

ก.ลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
ข.ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 15 วันทำการในปีเริ่มแรกที่เริ่มรับราชการ
ค.ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน
ง.ลาเข้ารับราชการตรวจเลือดหรือเตรียมพลในได้รับตลอดในระหว่างที่ลา
11. ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ก.คู่สมรส
ข.ผู้ติดตาม
ค.บิดา มารดาของคู่สมรส
ง.ผู้มีอุปการะที่ร่วมเดินทางไปด้วย
12. ข้อใดไม่ใช่การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.การไปสอบคัดเลือก
ข.การไปรักษาการในตำแหน่ง
ค.การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว
ง.การไปรักษาการไปราชการชั่วคราว
13. ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข.ค่าเช่าที่พัก
ค.ค่าพาหนะ
ง.ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น
14. กรณีที่ไม่มีที่พักในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ ให้สามารถเบิกค่าที่พักในลักษณะ
เหมาจ่ายวันละไม่เกินกี่บาท

ก.100 บาท
ข.120 บาท
ค.150 บาท
ง.200 บาท
15. Folio คือเอกสารตามข้อใด
ก.ใบเสร็จรับเงิน
ข.ใบแจ้งรายการของโรงแรม
ค.ใบเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ง.รายงานการเดินทางไปราชการ
16. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไปราชการประชุมประจำเดือนที่ สพท.จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
ตามข้อใด

ก.ไม่เกินวันละ 54 บาท
ข.ไม่เกินวันละ 90 บาท
ค.ไม่เกินวันละ 108 บาท
ง.ไม่เกินวันละ 180 บาท
17. กรณีที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อไปรายงานตัวแล้วไม่สามารถหาบ้านพักได้ จำเป็นต้องอยู่ต่อ
สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ไม่เกินกี่วัน

ก.3 วัน
ข.5 วัน
ค.7 วัน
ง.10 วัน
18. ข้อใดไม่ใช่หมวดรายจ่ายของแผนงานหรือโครงการ
ก.หมวดรายจ่ายงบกลาง
ข.หมวดสาธารณูปโภค
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดรายจ่ายอื่น
19. เงินบำนาญบำเหน็จราชการจัดอยู่ในเงินประเภทใด
ก.งบกลาง
ข.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ค.หมวดรายจ่ายอื่น
ง.หมวดเงินอุดหนุน
20. เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจัดอยู่ในหมวดใด
ก.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ข.หมวดรายจ่ายอื่น
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดค่าสาธารณูปโภค
21. เอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ราชการจะต้องจัดทำขึ้นกี่ฉบับ
ก.1 ฉบับ
ข.2 ฉบับ
ค.3 ฉบับ
ง.4 ฉบับ
22. โดยปกติจะต้องส่งมอบงานตามเงื่อนไขเวลาในข้อใดนับตั้งแต่วันพ้นตำแหน่ง
ก.ภายใน 15 วัน
ข.ภายใน 50 วัน
ค.ไม่เกิน 30 วัน
ง.ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดแต่ไม่เกิน 30 วัน
23.ในกรณีที่ไม่สามารส่งมอบงานได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการระดับใดคนหนึ่งหรือหลายคน
ทำรายงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตำแหน่งแทน

ก.ระดับ 3
ข.ระดับ 3 ขึ้นไป
ค.ระดับ 5 ขึ้นไป
ง.ระดับ 6 ขึ้นไป
24. ข้อใดคือตู้นิรภัยตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
ก.กำปั่น
ข.ตู้เหล็ก
ค.หีบเหล็กอันมั่นคง
ง.ถูกทุกข้อ
25. เงินที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดถูกเรียกคืนและนำส่งคลังก่อน
สิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหมายถึง

ก.เงินรายได้แผ่นดิน
ข.เงินงบประมาณ
ค.เงินเบิกเกินส่งคืน
ง.เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
26. เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการให้นำฝากคลังตามข้อใด
ก.เดือนละ 1 ครั้ง
ข.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ค.อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันทำการ
ง.อย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้งเว้นเกิน 10,000 บาทให้ส่งภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
27. โรงเรียนต้องรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อหัวหน้าส่วนราชการตามข้อใด
ก.ภายในสิ้นปีงบประมาณถัดไป
ข.ภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม
ค.อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม ปีถัดไป
ง.อย่างชัดไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีถัดไป
28. องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำคือข้อใด
ก.ก.ค.ศ.
ข.สพฐ.
ค.กระทรวงการคลัง
ง. ก.พ.ร.
29. ลูกจ้างรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายตามระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณหมายถึง

ก.ลูกจ้างประจำ
ข.ลูกจ้างชั่วคราว
ค.ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ง.ลูกจ้างครูรายเดือน
30. ข้อใดคือวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างชั่วคราว
ก.วันเสาร์-อาทิตย์ ข.วันเสาร์-วันอื่น 1 วัน
ค.วันอาทิตย์-วันอื่น 1 วัน
ง.วันเสาร์ อาทิตย์และวันอื่นอีก 1 วัน

เฉลย


สอบครู ชุดที่ 8
1.ก 2.ค 3. ก 4. ค 5. ง 6.ข 7. ค 8.ก 9. ข 10.ข 11.ข 12.ข 13.ง 14.ก 15.ข
16. ง 17. ง 18.ก 19.ก 20.ก 21.ค 22.ง 23.ข 24.ง 25.ง 26.ค 27.ค 28.ค 29.ข 30.ก

31.ข้อสอบครู ชุดที่ 7

1. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ก. การแสดงเอกสารที่ไม่ครบถ้วน
ข. การสมยอม ยอมรับทรัพย์สินผลประโยชน์การตอบแทน
ค. การข่มขู่หรือใช้กำลังประทุษร้าย
ง. การแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ
2. การจัดหาพัสดุของหน่วยงานรัฐในทุกระดับ ผู้มีหน้าที่แต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้อง
ดำเนินการตามข้อใด

ก. เปิดเผย
ข. โปร่งใส
ค. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
3. การส่งประกาศประกวดราคาเพื่อประกาศหรือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่าง ๆให้ส่งประกาศโดยวิธีใดเป็นอันดับแรก

ก. จดหมาย
ข. จดหมายลงทะเบียน
ค. ไปรษณีย์ลงทะเบียน
ง. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(อีเอ็มเอส)
4. ใครมีอำนาจจำหน่ายพัสดุที่มีราคารวมไม่เกิน 500,000บาทของสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ.

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค. เลขาธิการ กพฐ.
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
5. การจัดซื้อจัดสร้างสามารถกระทำได้ 5 วิธี ข้อใดไม่ใช่วิธีดังกล่าว
ก. การตกลงราคา
ข. การเสนอราคา
ค. การสอบราคา
ง. การประกวดราคา
6. ข้อใดคือระยะเวลาการตรวจสอบพัสดุประจำปีของสถานศึกษา
ก. 30 กันยายน ปีก่อน-1 ตุลาคมปีปัจจุบัน
ข. 30 กันยายน ปีปัจจุบัน-1 ตุลาคมปีถัดไป
ค. 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน-30 กันยายนปีถัดไป
ง. 1 ตุลาคมปีก่อน-30 กันยายนปีปัจจุบัน
7.แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐคือข้อใด
ก. การบริหารเชิงระบบ
ข. การบริหารจัดการทั้งระบบ
ค. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การบริหารเน้นวัตถุประสงค์
8. ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐด้านใด
มากที่สุด

ก. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ
ข. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน
ค. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
ง. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย
9.ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
( PBB)ได้ดีที่สุด

ก. วัตถุประสงค์ - ทรัพยากร
ข. กระบวนการ - ทรัพยากร
ค. ทรัพยากร - ผลตอบแทน
ง. กระบวนการ - ผลตอบแทน
10. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยทีสุด หมายถึงข้อใด
ก. ผลลัพธ์
ข. ผลสัมฤทธิ์
ค. ประสิทธิผล
ง. ประสิทธิภาพ
11. ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล
ง. ข้อ กและ ค ถูก
12. ระหว่างปิดเทอมจะลงข้อความในบัญชีเรียกชื่อนักเรียนตามข้อใด

ก. ปิดเรียน
ข. ปิดเทอม
ค. หยุดเรียน
ง. ปิดภาคเรียน
13. ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
ก. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างเฉพาะรายมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ค. โดยปกติข้าราชการจะเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตรได้ 3 คนเท่านั้น
ง. แบบ บก-ชล7 เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
14. บุตรข้าราชการที่เกิดตั้งแต่วันใดไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร
ก. 31 มีนาคม 2535
ข. 1 เมษายน 2535
ค. 30 เมษายน 2535
ง. 1 พฤษภาคม 2535
15. ข้าราชการมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรจน
กว่าบุตรจะมีอายุครบกี่ปี
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปีบริบูรณ์
ค. 21 ปีบริบูรณ์
ง. 30 ปีบริบูรณ์
16. ข้อต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของลูกเสือที่สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ก. ลูกเสือสำรอง
ข. ลูกเสือสามัญ
ค. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ง. ลูกเสือวิสามัญ
17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการการศึกษาบุตร
ข. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ค. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
ง. ลูกจ้างประจำไม่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญ
18. ใครต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก. ข้าราชการครูเพิ่งบรรจุ
ข. ลูกจ้างประจำหมวดแรงงาน
ค. ลูกจ้างชั่วคราว
ง. ถูกทุกข้อ
19. ใครไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้
ก. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ข. ข้าราชการการเมือง
ค. ข้าราชการบำนาญ
ง. ทหารกองหนุนเบียหวัด
20. ข้าราชการส่งบุตรเข้าศึกษาในสถานศึกษาและระดับการศึกษาใดไม่สามารถเบิกเงินสวัสดิการ
ศึกษาบุตรได้เต็มสิทธิ

ก. ระดับประถมศึกษาโรงเรียน
ข. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชน
ค. ระดับ อนุปริญญาแยกจากปริญญาในสถานศึกษารัฐ
ง. ระดับอนุปริญญาแยกจากปริญญาในสถานศึกษาเอกชน
21. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภาตามพรบครู พ.ศ.2488ก.ให้ความเห็นแก่ ศธ. ในเรื่องการจัดการศึกษาโดยทั่วไป
ข.ลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการครู
ค.ส่งเสริมให้ครูได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
ง.พัฒนาความรู้ความสามารถคุณภาพประสิทธิภาพของครู
22. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการคุรุสภาตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.รมต.ศธ.
ค.รมต.ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง.ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก
23. ประเภทสมาชิกคุรุสภา ได้แก่ข้อใด
ก.สมาชิกกิติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ
ข.สมาชิกวิสามัญ สมาชิกวิสามัญ
ค.สมาชิกสมทบ สมาชิกสามัญ
ง.สมาชิกกิติมศักดิ์ วิสามัญ
24. ข้อใดหมายถึงครูในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
ก.ข้าราชการครู
ข.พนักงานคร
ค.ข้าราชการพลเรือนสามัญกรุงเทพมหานคร
ง.ผู้มีสิทธิ์ทำการสอนในสถานศึกษา
25. ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษา
ก.กระทรวงเจ้าสังกัด
ข.กระทรวงการคลัง
ค.กรมธนารักษ์
ง.กรมเจ้าสังกัด
26. ข้อใดไม่ใช่ที่ราชพัสดุ
ก.ที่ดินของโรงเรียนประถมศึกษา
ข.ทางหลวงแผ่นดิน
ค.ทะเลสาบ
ง.ขายตลิ่ง
27. โรงเรียนขายต้นไม้ยืนต้นประเภทหวงห้ามที่เกิดบนที่ดินที่ราชพัสดุของโรงเรียน ต้องนำส่งเป็น
เงินรายได้แผนดินของหน่วยงานใด

ก.กระทรวงการคลัง
ข.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.กรมธนารักษ์
ง.กรมเจ้าสังกัด
28. หากมีผู้บุกรุกที่ราชพัสดุอันเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนใครมีอำนาจไปแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อดำเนินคดี

ก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ค.ผู้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มอบหมาย
ง.เลขาธิการ กพฐ.
29. ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีช่วงเวลาตามข้อใด
ก.1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง - 30 กันยายน ปีถัดไป
ข. 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
ค. 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548
ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก
30. ในหนึ่งปีงบประมาณมีเงินประจำงวดกี่งวด
ก.1 งวด
ข. 2 งวด
ค. 3 งวด
ง. 4 งวด


เฉลย

 สอบครู ชุดที่ 7
1. ก 2.ง 3. ข 4. ก 5. ข 6.ง 7. ค 8.ข 9. ค 10.ง 11.ง 12.ค 13.ก 14.ข 15.ก
16. ง 17. ก 18.ง 19.ง 20.ง 21.ข 22.ง 23.ก 24.ก 25.ข 26.ง 27.ค 28.ก 29.ข 30.ค

30.ข้อสอบครู ชุดที่ 6

1. การลาบ่อยครั้งตามระเบียบประเมินผลงานที่กำหนดใหม่ หมายถึง
ก. การลา 6 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูที่โรงเรียน
ข. การลา 7 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูช่วยราชการสำนักงาน
ค. การลา 9 ครั้งขึ้นไป สำหรับครูช่วยราชการสำนักงาน
ง. ไม่มีข้อถูก
2. คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละ90 หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น
ข. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
ค. เป็นผู้สมควรได้เลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 0.5 ขั้น
ง. ไม่มีข้อถูก
3. คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนของภาครัฐ
ก. คปร.
ข. กพร.
ค. คพร.
ง. ปรร.
4. องค์การค้าโลกกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นบริการที่ต้องเปิดเสรีและ
ประเทศไทยกำหนดว่าภายในปีใด การศึกษาไทยต้องเปิดเสรี

ก. 2543
ข. 2545
ค. 2547
ง. 2550
5. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547)ว่าด้วยเรื่องใด
ก. การเลื่อนเงินเดือนประจำปี
ข. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ข้าราชการครู
ค. การหย่อนความสามารถและการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
ง. การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ไฟไหม้บ้านพักครูโรงเรียนในสังกัด สพท. ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัย

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. นายอำเภอท้องที่.
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
7. ใครมีอำนาจในการสั่งจ้าง เลิกจ้างและอนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ข้อ กและ ข เท่านั้น
8. ข้าราชการครูกระทำความผิดวินัยระดับความผิดร้ายแรงมาก ควรลงโทษระดับใด
ก. ไล่ออก
ข. ปลดออก
ค. ให้ออก
ง. อย่างต่ำปลดออก

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ลูกจ้างประจำเมื่อได้รับการบรรจุมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
ข. ลูกจ้างชั่วคราวการปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาป่วย
ค. ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนกับ 2 วัน ไม่มีสิทธิลาคลอด
ง. ลูกจ้างประจำที่ทำงานไม่ครบ 6เดือนสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องหลังการคลอดบุตรได้ไม่เกิน 45 วันทำการ
10. ข้อใดไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม
ก. การปฏิบัติตามนโยบาย
ข. ความเสมอภาค
ค. ความมั่นคงเป็นกลาง
ง. ความรู้ความสามารถ
11. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารบุคคล
ก. การประสานความพยายามของคนในองค์กร
ข. การประสานความหมายของงาน
ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคน
ง. การบรรลุวัตถุประสงค์ของงานส่วนตน
12. อาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนตามข้อใด
ก. คศ.1
ข. คศ.2
ค. คศ.3
ง. คศ.4
13. ข้าราชการครูรายใดต่อไปนี้ไม่มีอำนาจลงโทษข้าราชการครู
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
15. ใครลงนามเป็นผู้แต่งตั้งอาจารย์ 3 ระดับ 6 ให้เป็นครูรับเงินเดือน คศ.3
ก. ก.ค.
ข. เลขา กพฐ.
ค. ผอ.สพท..
ง. ผอ.สพท.โดยควงามเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.
16. การที่โรงเรียนใดจะมีครูได้กี่คน เป็นหน้าที่ของใคร
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
17. ข้าราชการครูตำแหน่งตามข้อใด เมื่อปรับตำแหน่งใหม่แล้วจะไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ
ก. อาจารย์ 3 ระดับ 7
ข. ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
ค. ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. ผู้ลงนามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก. เลขา กพฐ.
ข. ผอ.สพท.
ค. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19. ไปดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกันหมายถึงข้อใด
ก. การย้าย
ข. โอน
ค. การบรรจุ
ง. การเลื่อนตำแหน่ง
20. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการศึกษาต่อภายในประเทศ
ก. ภาคปกติ
ข. ภาคนอกเวลา
ค. ภาคฤดูร้อน
ง. ภาคสมทบ
21. โรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามข้อใด
ก. มุ่งให้เกิดเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน
ข. ดำเนินการต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ค. บริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา
ง. ถูกทุกข้อ
22. กิจกรรมตามข้อใดเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ก. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
ข. การแนะแนว
ค. การจัดหาสื่อการสอน
ง. ทำวารสารเผยแพร่สู่ชุมชน
23. กลุ่มบุคคลตามข้อใดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ก. ศิษย์เก่า
ข. สมาคมผู้ปกครอง
ค. ผู้ปกครอง
ง. กรรมการสถานศึกษา
24. เป้าหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ก. ความเข้าใจอันดี
ข. รับรู้กิจกรรม
ค. สนับสนุนกิจการโรงเรียน
ง. ส่งเสริมการสอน
25. ปัญหาตามข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนต้องแก้ไข
ก. ปัญหาชุมชน
ข. ปัญหาระบบข้าราชการ
ค. ปัญหาเกิดจากโรงเรียน
ง. ทุกปัญหาที่กล่าว
26. ข้อใดไม่ใช่หลักการของการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ก. ต่อเนื่อง
ข. ทั่วไป
ค. เหมาะสม
ง. รับฟังความคิดเห็น
27. ข้อใดเป็นบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ก. ประสานงาน
ข. สนับสนุน
ค. กำกับติดตาม
ง. ถูกทุกข้อ
28. กิจการตามข้อใดต่อไปนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนน้อยที่สุด
ก. กิจกรรมไหว้ครู
ข. กิจกรรมวันแม่
ค. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
ง. กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
29. ทักษะด้านใดของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนบรรลุผล
ก. ทักษะประสานงาน
ข. ทักษะการสื่อสาร
ค. ทักษะมนุษยสัมพันธ์
ง. ทักษะการวางแผน
30. ท่านจะแต่งตั้งใครเป็นหัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ก. กุ้ง ครูบรรจุใหม่รูปร่างหน้าตาดี
ข. สมพร พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
ค. สมชาย พักอยู่ที่โรงเรียนประจำ
ง. จารุณี มีปัญหาด้านอารมณ์ เป็นบุตรของผู
้ใหญ่บ้าน

 เฉลย

 สอบครู ชุดที่ 6
1. ค 2.ข 3.ก 4. ง 5. ง 6.ก 7. ก 8.ง 9. ค 10.ค 11.ค 12.ข 13.ง 14.ค 15.ค
16. ง 17. ง 18.ข 19.ก 20.ง 21.ง 22.ง 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ข 28.ค 29.ค 30.ข

29.ข้อสอบครู ชุดที่ 5

1. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด
ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง
ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้
ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน
2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
3. การจะดำเนินการนิเทศการศึกษาให้ได้ผลเลิศต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นที่สุด
ก. บรรยากาศและการร่วมมือในการนิเทศ
ข. กลุ่มบุคคลและงานที่จะนิเทศ
ค. จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ง. เทคนิคและการจัดกิจกรรมการนิเทศ
4. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. หลักสูตร
ข. แผนการสอน
ค. จุดประสงค์
ง. เทคนิคการสอน
5. หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงข้อใด
ก. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ข. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดหลักสูตรแกน
ค. ท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ง. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
6. ทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
ข. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
9. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่
ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป

ก. 2545
ข. 2546
ค. 2547
ง. 2548
10. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย

ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. เนื้อหาสาระ
ง. แนวทางการจัดประสบการณ์
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย
ก. ประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน
ข. ประเมินเป็นรายบุคคลสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ค. การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในตาราง
ง. ถูกทุกข้อ
12. ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กลุ่ม สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ข. กลุ่มคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิทยาศาสตร์
ง. กลุ่มการงานอาชีพ
13. ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อใด

ก. หลักการ
ข. จุดมุ่งหมาย
ค. โครงสร้าง
ง. สาเหตการปรับปรุงหลักสูตร
14. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. คู่มือครู
ข. แผนการสอน
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ
15. ภาษาอังกฤษเริ่มกำหนดให้เรียนในระดับชั้นใดเป็นต้นไป
ก. ป. 1-2
ข. ป. 3-4
ค. ป. 5-6
ง. ทุกชั้นต้องเรียน

16. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด
ก. วัดความสามารถในการใช้ภาษา
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน
ค. มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา
ง. ถูกทุกข้อ
17.ไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ช่วงชั้น
ข. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค. ช่วงเวลาเรียน
ง. กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
18. " สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะการพัฒนาผู้เรียนตามข้อใด
ก. พัฒนาด้านปัญญา
ข. พัฒนาด้านความรู้สึก
ค. พัฒนาด้านทัศนคติ
ง. พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติ
19. ข้อใดเป็นหลักการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

20. "นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่าวมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้" เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตามข้อใด
ก. การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม
21. วิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ มีกี่ลักษณะ
ก. 3 ลักษณะ
ข. 4 ลักษณะ
ค. 5 ลักษณะ
ง. หลายลักษณะ
22. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล
ข. การเรียนรู้บูรณาการ
ค. โครงสร้าง
ง. แฟ้มสะสมงาน
23. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย
ก. ตัวแปรต้น
ข. ตัวแปรตาม
ค. ตัวแปรซับซ้อน
ง. ตัวแปรสอดแทรก
24. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคือข้อใด
ก. การกำหนดปัญหา
ข. ศึกษาทฤษฎีหลักการ
ค. ตั้งสมมติฐาน
ง. สรุปผล
25. ความแตกต่างของคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดคือข้อใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. พิสัย
ง. อันตรภาคชั้น
26. ข้อใดเป็นความสำคัญของการวิจัยในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ก. ข้อมูลตัดสินใจ
ข. พัฒนาการ
ค. แก้ปัญหาหน่วยงาน
ง. ป้องกันปัญหา
27. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สื่อแหล่งเรียนรู้
ข. สื่อวัสดุ ครุภัณฑ์
ค. สื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนจัดทำขึ้น
ง. สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิพม์และสื่อเทคโนโลยี
28. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
ก. เครื่องฉายสไลด์
ข. เครื่องวีดีโอ
ค. เทปเสียง
ง. ไม่มีข้อถูก
29. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิผล
ค. ประหยัด
ง. คุ้มค่า
30. เอกสารการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกาาขั้นพื้นฐาน
ก. รบ. 2 ต
ข. รบ. 3 ต
ค. รบ. 4 ต
ง. ปพ. 9เฉลย


 สอบครูดอทคอมชุดที่ 5
1. ข 2.ง 3. ค 4. ค 5. ค 6.ข 7. ง 8.ก 9. ก 10.ง 11.ง 12.ก 13.ง 14.ง 15.ก
16. ง 17. ค 18.ก 19. ง 20.ค 21.ง 22.ง 23.ค 24.ก 25.ค 26.ก 27.ข 28.ง 29.ก 30.ง

 

28.ข้อสอบครู ชุดที่ 4

1. มาตรการปรับกำลังคนภาครัฐของรัฐบาลให้ยุบเลิกตำแหน่งราชการที่เกษียณไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 20
ข. ร้อยละ 60
ค. ร้อยละ 80
ง. ยุบเลิกทั้งหมด
2. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูปภาครัฐ
ก. เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี อยู่ดีมีสุข
ข. เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือของประชาชน
ค. เพื่อปรับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ง. เพื่อสร้างระบบที่รับผิดชอบมีคุณธรรม
3. แผนปฏิรูประบบบริหารของภาครัฐมีกี่แผน
ก. 3 แผน
ข. 5 แผน
ค. 7 แผน
ง. 9 แผน
4. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภาระกิจ และวิธีบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายต้องทำให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยเน้นงานด้านใดเป็นอันดับแรก

ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านสังคม
ค. ด้านสิ่งแวดล้อม
ง. ด้านความมั่นคง
5. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาการบริหารงานด้านการศึกษาในปัจจุบัน
ก. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น
ข. ไม่มีเอกภาพในการบริหาร
ค. ประสิทธิภาพของการปรับปรุงมาตรฐาน
ง. ความต่อเนื่องในด้านนโยบาย
6. ข้อใดไม่ใช่หลักการและแนวทางการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา
ข. การปรับบทบาทหน้าที่ราชการส่วนกลางเป็นเพียงกำกับ สนับสนุนส่งเสริม
ค. ปรับโครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษาองค์กรบริหารการศึกษาใหม่
ง. ยกฐานะสถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคล
7. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในส่วนกลางตามโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิรูปแล้ว
ก. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
8. ข้อใดเป็นส่วนราชการตามโครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คุรุสภา
ข. สส.วท.
ค. สมศ
ง. ก.ค.ศ.
9. โครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่ป้องกันการนำเด็กไปสู่อาชีพทีไม่พึงประสงค์ได้แก่โครงการใด
ก. โครงการโรงเรียนสีขาว
ข. โครงการยิ้มรับซับน้ำตา
ค. โครงการแก้ไขปัญหาเอดส์
ง. โครงการเสมาพัฒนาชีวิต

10. เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทจะได้รับการบริการพิเศษรูปแบบเรียนร่วมตาม
ความเหมาะสม

ก. การประกันโอกาส
ข. การประกันคุณภาพ
ค. การประกันประสิทธิภาพ
ง. การประกันความปลอดภัย
11. โครงการใดของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ก. การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท
ข. โครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ
ค. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ง. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ถิ่นไกล
12. โครงการใดของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงค์ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
ก. การเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท
ข. โครงการจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ
ค. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ง. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ถิ่นไกล
13. พระราชดำริธนาคารสมองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเป้าหมาายที่กลุ่มใด
ก. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ
ข. นักธุรกิจที่ร่ำรวยแล้ว
ค. นักการเมืองผู้มีชื่อเสียง
ง. ทุกฝ่ายที่สมัครเข้าโครงการ
14. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด
ก. ความเพียรพยายาม
ข. การสร้างความดี
ค. ความเสียสละ
ง. ความเอื้ออาทรห่วงหา
15. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของรัฐมีกลุ่มเป้าหมายคือใคร
ก. ข้าราชการ
ข. ข้าราชการ นักการเมือง
ค. ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ
ง. ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
16. วิธีอันแยบยลในการปฏิบัติงานหมายถึงข้อใด
ก. ความรู้
ข. กุศโลบาย
ค. ปัญญา
ง. การสร้างองค์ความรู้
17. คุณธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในแผ่นดินซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของข้าราชการตามการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทได้แก่ข้อใด

ก. อริยสัจ 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. สังคหวัตถุ 4
ง. มรรคองค์ 8
18. เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนต้องปฏิบัติหรือยึดถือคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
ก. ปริจาคะ
ข. อาชวะ
ค. ปัญญา
ง. มัตตัญญุตา
19. เป็นผู้อำนวยการครั้งนี้ดีใจที่สุดเลย นี่เป็นเพราะฉันบนบานที่ศาลเจ้าหลักเมือง 3 จังหวัด
อ่านหนังสือแค่ครึ่งวันเอง ผู้บริหารท่านนี้ขาดคุณธรรมข้อใด

ก. ธัมมัญญุตา
ข. กาลัญญุตา
ค. มัตตัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา
20.รัตนาเขาก็ทำงานดี แต่ผมไม่ชอบผู้อำนวยการสถานศึกษาคนเดิมที่ชอบยกยอเขา แถมยังฝากให้พิจารณาเป็นพิเศษด้วยผมจึงไม่ให้ขั้นครึ่ง เลยให้สมปองผู้เป็นน้องเมียดีกว่า
ก. ฉันทาคติ
ข. โทษาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
21.ปีนี้เป็นปีแห่งความมงคลฉันจะปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและประกอบอาชีพเสริมโดยการทำการ
เกษตรเเบบพอเพียง ข้าราชการรายนี้ปฏิบัติตามหลักข้อใด

ก. พรหมวิหาร 4
ข. อิทธิบาท 4
ค. สัปปุริสธรรม
ง. ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ
22.ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน…..ช่างหยามใจพี่ชายเหลือเกิน……หากท่านเป็นคนที่ร้องเพลงนี้
แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

ก. มรรค
ข. อนัตตา
ค. ฉันทะ
ง. ยังสรุปไม่ได้
23.ธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์อยู่เสมอคือข้อใด
ก. อริยสัจ 4
ข. พรหมวิหาร 4
ค. อิทธิบาท 4
ง. ขันธ์ 5
24.อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแผนฯ 9 ได้แก่
ก. 8 %
ข. 7.5 %
ค. 3.8 %
ง. ไม่ไมีข้อถูก
25.นายจักรพันธ์ ยมจินดา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามข้อใด
ก. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
ข. กฎหมายพรรคการเมือง
ค. กฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ง. ประมวลกฎหมายด้านภาษี

26.กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนระบบแอ็ดมิชั่นในปีใด
ก. 2547
ข. 2548
ค. 2549
ง. แล้วแต่สถาบันพร้อม
27.ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา
ก. การกระจายอำนาจ
ข. การมีส่วนร่วม
ค. การรับรองคุณภาพ
ง. การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
28.ข้อใดคือจำนวนนักเรียนต่อห้องของการจัดการศึกษาระดับสากล
ก. 25 คน / ห้อง
ข. 30 คน / ห้อง
ค. 35 คน /ห้อง
ง. 40 คน / ห้อง
29.ครม. มีมติไม่ให้ เพิ่มอัตรากำลังข้าราชการใหม่แก่หน่วยงานข้าราชการตั้งแต่ปีงบประมาณใด
ก. 2540
ข. 2541
ค. 2542
ง. 2543
30.ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง
ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข
ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้เฉลย


1. ค 2.ก 3. ค 4.ก 5. ก 6.ง 7. ง 8.ง 9. ง 10.ก 11.ข 12.ก 13.ก 14.ก 15.ก
16. ข 17. ค 18.ข 19.ก 20.ก 21.ง 22.ง 23.ก 24.ง 25.ก 26.ค 27.ค 28.ก 29.ค 30.ค


27.ข้อสอบครู ชุดที่ 3

1. ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ.
   รายหัวละกี่บาท

ก. คนละ 5 บาท / วัน
ข. คนละ 6 บาท / วัน
ค. คนละ 8 บาท/ วัน
ง. คนละ 10บาท / วัน
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการคืนสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า
ก. มีจุดประสงค์เพื่อสงเสริมพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เจริญ
ข. มีเป้าหมายที่กลุ่มศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง กลับไปเยี่ยมโรงเรียน
ค. เป้าหมายอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
ง. กำหนดปีแห่งการคืนสู่บ้านเกิดโรงเรียนเก่า ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นไป
3. ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดรับเด็กนักเรียนปฐมวัย นอกเหนือจาก
การจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงเด็กตามข้อใด

ก. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 4 ปี
ข. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 5ปี
ค. เด็กปฐมวัย อายุ 4- 5 ปี
ง. เด็กปฐมวัย อายุ 3- 6 ปี
4. กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาได้
หมายถึงข้อใด

ก. ชั้น ม.1- ม.3
ข. ชั้น ม.1- ม.6
ค. ชั้น ม.4- ม.6
ง. ข้อ กและ ค ถูก
5. ความสำคัญและจำเป็นสูงสุดของการนิเทศภายใน
ก. ศึกษานิเทศก์ สปอ.มีน้อย
ข. การนิเทศภายนอกไม่ทั่วถึง
ค. ความแตกต่างกับบุคลากรในโรงเรียน
ง. ความรู้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
6. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ก. คุณภาพของครู
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. บรรยากาศการทำงานของครู
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู
7. การนิเทศการศึกษาต้องดำเนินการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและมีคุณภาพ หมายถึงกระบวน
การนิเทศตามข้อใด

ก. การวางแผนและการกำหนดทางเลือก
ข. การสร้างสื่อและพัฒนาวิธีการ
ค. การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา
ง. การประเมินตรวจสอบและรายงานผล
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. ภาระงานและคุณภาพการทำงานของครู
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ
ค. ความพร้อมของชุมชน
ง. ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
9. สิ่งที่บอกให้ทราบถึงวิธีการ เครื่องมือในการประเมินโครงการของโรงเรียนคือข้อใด
ก. นโยบายของผู้บริหาร
ข. วัตถุประสงค์ของโครงการ
ค. เป้าหมายของโครงการ
ง. ทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินงาน
10. หากท่านจะแต่งตั้งผู้ประสานงานในโรงเรียนท่านจะต้องไม่แต่งตั้งคนต่อไปนี้
ก. ติ่ง มีความรอบรู้ขอบข่ายงานทั้งหมดในโรงเรียน
ข. ต๋อง เป็นคนเก่งเป็นคนเด่นในโรงเรียน
ค. ต้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
ง. แต๋ว เสียสละ รับผิดชอบ มีคุณธรรม
11. จุดเน้นที่สำคัญที่สุดของการประสานงาน
ก. ความเข้าใจระหว่างบุคลากรผู้ทำงาน
ข. ความเข้าใจระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
ค. ความเจริญของหน่วยงาน
ง. จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
12. สิ่งที่ผลต่อการวินิจฉัยตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนน้อยที่สุดคือข้อใด
ก. ข้อมูลของโรงเรียน
ข. วุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร
ค. ความกลัวผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน
ง. การพิจารณาอย่างเร่งรีบ
13. วิมังสาเป็นบทบาทของผู้นำตามข้อใด
ก. การวินิจฉัยสั่งการ
ข. การประสานงาน
ค. การนิเทศ กำกับ ติดตาม
ง. การลงโทษทางวินัย
14. ข้อใดคือการมอบหมายงานให้ระดับโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการแทนส่วนกลาง
ก. รักษาการในตำแหน่ง
ข. รักษาการแทน
ค. ปฏิบัติราชการแทน
ง. ข้อ ก และ ข้อ ค
15. ทำไมต้องมีการมอบหมายงาน
ก. เกิดความเป็นธรรม
ข. แบ่งเบาภาระผู้บริหาร
ค. ความสำพันธ์แน่นแฟ้น
ง. งานสำเร็จเรียบร้อยและราบรื่น
16. เพราะท่านเป็นคนเชื่องช้ามาถึงวันนี้ถึงเป็นคนซึมเซา
ก. การมอบหมายงาน
ข. ตัดสินใจสั่งการ
ค. การประสานงาน
ง. ไม่รู้สิ เรื่องของท่านอย่าใส่เกือก
17. แผนของโรงเรียนเราปีนี้ดีมากเลยทุกส่วนได้ช่วยกัน"ทำไมสายสมรได้รับผิดชอบ
5 โครงการ ช่างเก่งจัง"

ก. ธรรมนูญโรงเรียน
ข. แผนพัฒนาระยะ 5 ปี
ค. แผนพัฒนาประจำปี
ง. แผนการปฏิบัติการประจำปี
18. สพท. ได้พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการได้ ส่วนการพานักเรียน
ไปดูงานดังกล่าวให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ก. การเตรียมการ
ข. ขั้นการวางแผน
ค. ขั้นดำเนินการตามแผน
ง. ขั้นติดตามผลประเมิน
19. ปีนี้ฉันจะใช้ปุ๋ยตราม้าบินเพราะตาเด่นเขาบอกว่าอยากรู้ต้องลอง ไม่ลองก็ไม่รู้
คร๊าบเจ้านาย

ก. แผน
ข. การวางแผน
ค. สภาพปัจจุบัน
ง. แนวทางปฏิบัติ
20. "โรงเรียนของท่าน ผอ. คงจะสบายนะครับ ครูก็ครบห้อง ท่าน ส.ส. ก็ช่วยเหลือทุกปี
แต่ที่แย่ตรงที่วัยรุ่นนะสิ ติดยาบ้ารอบโรงเรียน" ท่านช่วยวิเคราะห์หน่อยโรงเรียนนี้ไม่ได้กล่าว
เรื่องใดเอาไว้

ก. จุดแข็ง
ข. จุดอ่อน
ค. โอกาส
ง. อุปสรรค
21.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนที่ดีของโรงเรียน
ก. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมจัดทำ
ข. ในส่วนของนโยบายเหมือนกับ สพฐ.และสพท.
ค. ยืดหยุ่นได้
ง. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
22. กิจกรรมการบริหารตามข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรน้อยที่สุด
ก. กิจกรรม 5 ส
ข. กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
ค. กิจกรรม ชี เอ ไอ
ง. การบริหารทั่วทั้งองค์กร
23. ข้อใดแสดงถึงองค์กรโรงเรียนที่อ่อนแอ
ก. อาจารย์ใหญ่ขยันทำงานเพราะไม่มีใครช่วย
ข. คณะครูเข้าใจรับรู้ปัญหาของชุมชน ได้ร่วมกันแก้ไข
ค. คณะครูช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน
ง. สมชาติซึ่งเป็นภารโรงมาทำงานแต่เช้า
24. จุดอ่อนขององค์กรที่เป็นรูปแบบราชการคือข้อใด
ก. มีการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
ข. ประสิทธิภาพของงาน
ค. ลำดับขั้นของการบังคับบัญชา
ง. โครงสร้างหน่วยงานชัดเจน
25. สิ่งใดที่จะต้องยึดเป็นหลักหากจะพัฒนาองค์กร
ก. จุดมุ่งหมายขององค์กร
ข. ยึดผู้บริหารเป็นหลัก
ค. ยึดอุดมการณ์เป็นหลัก
ง. ยึดเป้าหมายอันได้แก่นักเรียนเป็นหลัก
26. การที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาพาครูในโรงเรียนไปดูงานที่โรงเรียนดีเด่นต่างสังกัดแล้ว
นำมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนของตนเอง แสดงว่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา่ใช้เทคนิคการบริหารข้อใด

ก. การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ข. การพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร
ค. การวิเคราะห์เทียบเคียงผลการดำเนินงาน
ง. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
27. การบริหารขององค์กรสมัยใหม่มุ่งเน้นในเรื่องใด
ก. ผลผลิต
ข. ผลลัพธ์
ค. ผลผลิตงานโดยรวม
ง. ประสิทธิภาพ
28. ผู้อำนวยการควรมีเทคนิคบริหารด้านใดมากที่สุด
ก. ด้านเทคนิค
ข. ด้านมนุษยสัมพันธ์
ค. ด้านความคิดรวบยอด
ง. ทุกด้าน
29. วิสัยทัศน์มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. การทำนายอนาคต
ข. การสร้างความฝัน
ค. การคาดการณ์
ง. การหยั่งรู้ถึงรายละเอียด
30. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ระดับล่างสุด
ก. ตนเองมองภาพอนาคต
ข. ตนเองมองภาพอนาคตของตนเอง
ค. การมองภาพอนาคตขององค์กร
ง. การมองภาพองค์กรในระดับสังคมโล
ก 

เฉลย

 สอบครู ชุดที่ 3
1. ข 2.ค 3. ค 4. ง 5.ค 6.ข 7. ค 8.ค 9.ข 10.ค 11.ก 12.ข 13.ก 14.ค 15.ง
16. ข 17. ง 18.ข 19.ง 20.ข 21.ข 22.ค 23.ก 24.ค 25.ก 26.ค 27.ข 28.ง 29.ข 30.ข

26.ข้อสอบครู ชุดที่ 2

1. ช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 9 คือข้อใด
ก. ปี พ.ศ. 2544- 2549
ข. ปีงบประมาณ 2544 - 2549
ค. ปี พ.ศ. 2545-2549
ง. ปีงบประมาณ 2545-2549
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมที่พึงปรารถนาในอนาคตตามทิศทางพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9

ก. สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี
ข. สังคมมีคุณภาพ
ค. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ง. สังคมแห่งสมานฉันท์และเอื้ออาทร
3. ข้อใดคือแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาประเทศตามแผน 9 ที่แตกต่างจากแผน ฯ 8
ก. การพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ค. สังคมรู้รักสามัคคี เป็นสุข เป็นธรรม เป็นไท
ง. เศรษฐกิจที่พอเพียง
4. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
ก. การพัฒนาศักยภาพคนรอบด้าน
ข. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. การจัดการเพื่อนำแผนไปปฏิบัติ
ง. การปรับระบบบริหารภาครัฐ
5. ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี และ 12 ปี กล่าวไว้ในเรื่องใดของแผนฯ ฉบับที่8
ก. วัตถุประสงค์
ข. เป้าหมาย
ค. ยุทธศาสตร์
ง. การประเมินตามแผน
6. ยุทธศาสตร์ของแผนฯฉบับที่ 8 ยุทธศาสตร์ใดที่โรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด
ก. การพัฒนาศักยภาพคน
ข. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. การพัฒนาประชารัฐ
ง. การบริหารจัดการสู่ภาคปฏิบัติ
7. คิดไกล ใฝ่เรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี เป็นคุณลักษณะของคนไทยอันพึงประสงค์
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ ศธ ในด้านใด

ก. ด้านจิตใจและสังคม
ข. ด้านสติปัญญา
ค. ด้านสุขภาพพลานามัย
ง. ด้านการประกอบอาชีพ
8. การปฏิรูปการศึกษาด้านใดไม่กล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ
ก. การปฏิรูปโรงเรียน
ข. การปฏิรูปการผลิตครู
ค. การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ง. การปฏิรูปหลักสูตร
9. ข้อใดคือการผลิตและพัฒนากำลังคนสายวิทยา-ศาสตร์ต่อสายอื่นๆตามแผนฯ 9 ศธ.
ก. 40 ต่อ 60
ข. 60 ต่อ 40
ค. 30 ต่อ 70
ง. ไม่มีข้อถูก
10. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาตามแผนการศึกษาฯ
ฉบับที่ 8 ของ ศธ

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การผลิตและพัฒนากำลังคน
ค. การปฏิรูปการเรียนการสอน
ง. การเรียนรู้เพื่อปวงชน

11. ข้อใดคือเป้าหมายการนำร่องการจัดโรงเรียนในฝัน
ก. จัดอำเภอละ 1 โรงเรียน
ข. จัดอำเภอละ 1 โรงเรียนเป็นอย่างน้อย
ค. จัดอำเภอละ 2 โรงเรียน
ง. จัดอำเภอละ 2 โรงเรียนเป็นอย่างน้อย
12. ข้อใดคือช่วงอายุของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของการนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ก. 6-16 ปี
ข. 6-17ปี
ค. 7-16 ปี
ง. 7-17 ปี
13. "โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย "กล่าวไว้ในเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษา สปจ.ร้อยเอ็ด

ก. วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
ข. เป้าหมายของการประกันคุณภาพ
ค. มาตรการของการประกันประสิทธิภาพ
ง. เป้าหมายของการประกันประสิทธิภาพ
14. ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาเครือข่ายสหวิทยาเขต
ก. เครือข่ายโรงเรียนศูนย์ปฏิรูป
ข. เครือข่ายสหวิทยาการ
ค. เครือข่ายศูนย์ปฏิรูปการศึกษา
ง. เครื่อข่ายสหวิทยาเขต
15. การจัดตั้งศูนย์สิทธิเด็กที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไว้ในเรื่องใด
ก. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
ข. วัตถุประสงค์ด้านประกันความปลอดภัย
ค. เป้าหมายด้านการประกันความปลอดภัย
ง. มาตรการด้านการประกันความปลอดภัย
16. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพ
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
17. การนิเทศ 100 % เป็นกิจกรรมอยู่ในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใด
ก. การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน
ข. การควบคุมคุณภาพนักเรียน
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน
ง. การประเมินคุณภาพ
18. ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติใครเป็นผู้ประเมินภายนอก
ก. สพท.
ข. สพฐ.
ค. องค์กรมหาชนด้านการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. มาตรฐานการบริหารโรงเรียน
ข. มาตรฐานด้านปัจจัย
ค. มาตรฐานด้านกระบวนการ
ง. มาตรฐานคุณภาพนักเรียน

20. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน
การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

ก. การเช่า
ข. การขอรับบริจาค
ค. การซื้อ
ง. ถูกทุกข้อ
21. พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด
ก. พุทธิพิสัย
ข. จิตพิสัย
ค. ทักษะพิสัย
ง. บูรณาการ
22. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี
ก. แฟ้มสะสมงาน
ข. สถานการณ์ เงื่อนไข
ค. เป็นปรนัย
ง. แบบทดสอบ
23. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
ก. สื่อประสม
ข. วัสดุ
ค. อุปกรณ์
ง. เทคนิควิธี
24. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา
ค. เนื้อหาสาระการศึกษา
ง. สื่อการสอน
25. ไม่ใช่ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น
ข. มีประสิทธิภาพ
ค. มีความคงทน
ง. ประหยัด คุ้มค่า
26. เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงโดยวิธี การที่เชื่อถือได้
ก. การวิจัย
ข. ตัวแปรการวิจัย
ค. ความแปรปรวน
ง. กลุ่มตัวอย่าง
27. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าอะไร
ก. มาตรฐาน
ข. กลุ่มการเรียน
ค. สาระการเรียนรู้
ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้
28. ไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน
ก. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้แบบองค์ความคิด
ค. การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง
29. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก. สาระการเรียนรู้
ข. หน่วยกิต
ค. การบูรณาการคู่ขนาน
ง. CAI ช่วยสอน
30.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต

 เฉลย

 สอบครู ชุดที่ 2
1. ง 2.ก 3. ง 4. ง 5. ข 6.ข 7. ข 8.ก 9. ก 10.ง 11.ก 12.ค 13.ข 14.ค 15.ง
16. ก 17. ข 18.ค 19.ก 20.ง 21.ค 22.ค 23.ก 24.ก 25.ก 26.ก 27.ค 28.ข 29.ข 30.ข

25.ข้อสอบครู ชุดที่ 1

1. ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมาย หมายถึงข้อใด
   ก. สิทธิ
   ข. หน้าที่
   ค. เสรีภาพ
   ง. ความเสมอภาค
2. ข้อใดคือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
    ก. การรับการศึกษาฟรี 12 ปี
    ข. รักษาพยาบาลฟรีของผู้ยากไร้
    ค. การแสดงความคิดเห็น
    ง. การรับรู้ข่าวสารสาธารณะที่มีในส่วนราชการ
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
    ก. ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้
    ข. การปกครองแบบประชาธิปไตยกษัตริย์ทรงไว้อำนาจทางรัฐสภา ครม.และศาล
    ค. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดหากไม่มีบทบัญญัติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
    ง. ศักดิ์ศรีของมนุษย์คือการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงทาสหรือสัตว์
4. ข้อใดกล่าวไว้ได้ถูกต้องที่สุดตามมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
    ก. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย
    ข. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี โดยรัฐต้องจัดอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
        ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ค. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐจะต้องจัดอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
       โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    ง. บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐบาลจัด
       ให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีทั้งสิ้น 12 หมวด 336 มาตรา มาตราใดบ้างต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวเรื่องการศึกษาเอาไว้
    ก. มาตรา 43
    ข. มาตรา 81
    ค. มาตรา 108
    ง. มาตรา 289
6. ใครเป็นรองประธานรัฐสภา
ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข. ประธานวุฒิสภา
ค. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ง. รองประธานวุฒิสภา
7. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกรัฐสภากี่คน
ก. 300 คน
ข. 400 คน
ค. 500 คน
ง. 600 คน
8. ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก. ยุวดีเป็นคนพม่าแต่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2537
ข. น้องน้อยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดวันที่ 1 มกราคม
ค. วิไลพรแขนขาดถูกฟ้องคดีอาญา
ง. สมพรได้รับแต่งตั้งไปเป็นอุปทูตที่ประเทศลาว
9. ใครต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของตนเอง ภรรยา บุตร ต่อคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ปลัดกระทรวง
ง. นักการเมืองคนใหม่
10 . ใครมีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ผิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ก. ประชาชนห้าหมื่นคนขึ้นไป
ข. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ค. วุฒิสภา
ง. ทุกข้อมีอำนาจถอดถอนแล้วแต่กรณี
11. ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการจัดการศึกษาของชาติ
ข. บัญญัติขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ค. ประกาศใช้วันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป
ง. มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
12. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้
ข. การสืบสานทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง. การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
13. ในเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีบุคคลตามข้อใด
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
14. " เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" น่าจะกล่าวไว้ในเรื่องใด
ก. จุดมุ่งหมายการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. หลักการจัดการศึกษา
ง. แนวทางการจัดการศึกษา
15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐ
ข. เอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. โรงเรียน
16. ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการอาชีวศึกษา
17. บุคคลตามข้อใดไม่ได้กำหนดให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้แทนครูในโรงเรียนนั้น
ข. ผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น
ค. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนั้น
ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
18. กำหนดไว้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติแต่ไม่กำหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ก. การประกันคุณภาพการศึกษา
ข. ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา
ค. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ง. แนวการจัดการศึกษา
19. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติกล่าว
ไว้ในเรื่องใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ

ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวนโยบายในการจัดการศึกษา
ค. หมวดว่าด้วยครูและการพัฒนาครู
ง. แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
20. ระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่ไม่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ระดับก่อนประถมศึกษา
ข. ระดับประถมศึกษา
ค. ระดับมัธยมศึกษา
ง. ระดับอุดมศึกษา
21. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ หมายถึงข้อใด
ก. ข้อมูลข่าวสาร
ข. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ง. ข้อมูลและหรือข่าวสารของราชการ
22. หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของตนเองตามข้อใด
ก. ส่งข้อมูลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. จัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนดู
ค. จัดทำข้อมูลให้ผู้ขอดูกรณีสามารถเปิดเผยได้
ง. ถูกทุกข้อ
23. มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

ก. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ง. นายกรัฐตรีผู้ซึ่งรักษาการตามระเบียบนี้
24. ข้อมูลใดที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องเปิดเผย
ก. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วจะเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ
ค. ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่น
ง. ถูกทุกข้อ
25. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคณะละกี่คน
ก. 3 คน
ข. ไม่จำกัดแล้วแต่ความเหมาะสม
ค. อย่างน้อย 3 คน
ง. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งรวมกับเลขานุการด้วย
26. คณะกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนึ่งมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน
ก. 7 คน
ข. 9 คน
ค. 12 คน
ง. 15 คน
27.การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามข้อใด
ก. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ข. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ค. ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ง. ประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กำหนดนโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ
ข. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
ค. มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงเรียน
ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานต่าง ๆ
29. ข้อใดต่อไปนี้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสถานศึกษา
ก. บุรินทร์ สนใจในการพัฒนาการศึกษา
ข. สานิตย์ เคยเป็นบุคคลที่ศาลเคยสั่งล้มละลาย
ค. สมศรี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
ง. หฤโหด ค้ายาบ้าจนถูกตำรวจจับถึง 5 ครั้ง
30. ใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ประธานกกรรมการสถานศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่1
1.ข 2.ค 3. ค 4. ค 5. ค 6.ข 7. ง 8.ข 9. ง 10.ค 11.ค 12.ง 13.ข 14.ก 15.ง
16. ก 17. ค 18.ก 19.ข 20.ค 21.ค 22.ง 23.ข 24.ก 25.ค 26.ข 27.ก 28.ค 29.ง 30.ค

24.ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ  ชุดที่ 1    
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา  2.30 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
1.  25   33   43   61  89...........
ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140
2. 41   121  259  241  65...........
    ก. 0    ข. 1      ค.  2        ง.  -1

3. 65   245  259  129.............
    ก. 79   ข.  53          ค.  41       ง. 39

4.  39   416  525  636.......
     ก. 749     ข.747      ค.  684      ง.  648

5.  25  21  17  23  19  15  18........
     ก.  17     ข.  16     ค.  15     ง.  14

6. ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
     ก. นายอำเภอ : 6  ข. เจ้าพนักงานปกครอง  : 3        ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5     ง. ปลักจังหวัด : 3

7. หอเอนเมืองปิซ่า : สโตนเฮ้นท์  -> ?:?
   ก.กำแพงเมืองจีน : ปิรามิค       ข. ทัชมาฮาล:กำแพงเมืองจีน
   ค. ทัชมาฮาล:หอไอเฟล       &n bsp;  ง. ปิรามิค:แกร์แคยอน

8. กีฬา : พระ ->กติกา :?
    ก.วัด          ข. ศีล         ค. ข้อกำหนด        &nbs p; ง. ธรรม

9. รุ้งกินน้ำ : เขียว ->ธงชาติไทย :?
   ก. ขาว        ข.แดง&nbs p;        ค.น้ำเงิน        &nb sp;      ง.เหลือง

10. แสง:เสียง  -> ?:?
     ก. จักรยาน:จักรยานยนต์      ข. เครื่องบิน:รถยนต์      ค. เดินเท้า: วิ่ง       ง. วิ่ง:i5wa

11. แดงขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน  ซึ่งห่างกัน  15 ไมล์  ด้วยความเร็วเฉลี่ย 15 ไมล์  ต่อชั่วโมงแต่ในขา  กลับแดงเดินกลับบ้านด้วยความเร็วเฉลี่ย 5 ไมล์ต่อชั่วโมง  จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของแดงทั้งไปและกลับ
      ก. 7.5 ไมล์/ชม.      ข.10 ไมล์/ชม.        &nbs p;  ค. 12.5 ไมล์/ชม.        &nbs p; ง. 3 ไมล์/ชม.

12. หาก 3*9=3
             4*8=8
     ดังนั้น 5*5=?
      ก. 1    ข. 5           ; ค. 25        ง.50

13.ซื้อไข่ไก่มา ราคา 10 ฟอง 19 บาท  ขายไปในราคา 6 ฟอง ได้กำไรร้อยละ เท่าใด
     ก.28.7      ข. 31.6       ค. 41.2      ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก

14. วงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว  88 นิ้ว  และสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง  มีด้านกว้าง = 4 นิ้ว มีด้านยาว = 120 นิ้ว  จงหาว่าวงกลมจะมีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าร้อยละเท่าใด
      ก.56.67        ข. 61.23         & nbsp; ค.65.14     ง.ไม่มีคำตอบที่ถูก

15. นักเรียนชั้น ม. 5 ห้องหนึ่ง มีนักเรียน 22 คน ที่เรียนวิชาชีววิทยา  มี 30 คนที่เรียนวิชาเคมี  และมี 9 คน ที่เรียนทั้งสองวิชา  อยากทราบว่านักเรียนห้องดังกล่าวมีกี่คน  หาก
      นักเรียนในห้องดังกล่าวไม่มีนักเรียนคนใดเลยที่ไม่เรียนวิชาชีว วิทยา  หรือวิชาเคมี
       ก. 40 คน         ข. 42 คน         &nbs p; ค. 43 คน         &nbs p; ง. ไม่มีคำตอบที่ถูก

คำสั่ง ข้อ 16-20 คำถามแต่ละคำถามจะใช้ข้อมูลประกอบ  2 ชุดคือข้อมูลที่ 1)และข้อมูลชุดที่ 2)ผู้ตอบข้อสอบไม่จำเป็นต้องหาคำตอบของคำถามดังกล่าวแต่ให้พิจา รณาว่าข้อมูลใดมีประโยชน์  ต่อการตอบคำถามให้ตอบดังนี้
ก.ถ้าข้อมูลที่ 1) แต่พียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล2) เพียงลำพังไม่เพียงพอ
   ต่อการตอบคำถาม
ข. ถ้าข้อมูลชุดที่2)แต่เพียงลำพังเพียงพอต่อการตอบคำถาม  แต่ข้อมูล 1)เพียงลำพังไม่
    เพียงพอ  ต่อการตอบคำถาม
ค. ถ้าต้องใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันจึงจะพียงพอต่อการตอบคำถาม  ไม่สามารถใช้ข้อมูล
     หนึ่งเพียงลำพังได้
ง. ถ้าข้อมูลที่ 1)หรือ 2)แต่เพียงลำพังก็เพียงพอต่อการตอบคำถาม
จ.ถ้าใช้ข้อมูลที่ 1)และ2)ร่วมกันแล้วยังไม่เพียงพอต่อการตอบคำถามจำเป็นต้องใช้ข้ อมูล
    เพิ่มเติม
16. ถ้าความสูงโดยเฉลี่ยของคน 3 คน คือ 68 นิ้ว คนที่เตี้ยที่สุด  จะสูงมากกว่า 60 นิ้ว
      หรือไม่
                  1) คนที่สูงที่สุด สูง 72 นิ้ว                                         2) มีคนหนึ่งสูง 70 นิ้ว
17. ในปี พ.ศ.2538 บริษัทได้กำไร 6,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทได้กำไรเท่าใด
                  1) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้น 20%
                  2) ในปี พ.ศ.2539 บริษัทมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 25%
18.ถ้ามี  a+b+c  = 50 จงหาค่า a
                  1) c = 4a - b                                                                      2) ค่าเฉลี่ยของ และ เท่ากับ 2a
19. จงหาค่า (x+y)(x-2)=?
                  1) y+2=10                                                                            2) x+ y=5
20. นักศึกษาจำนวน  120 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส  หรือภาษอังกฤษ  หรือทั้ง 2 วิชาจะมีนักศึกษากี่คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
                  1) มีนักศึกษา 10 คน ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษและวิชาฝรั่งเศส
                  2) มีนักศึกษา 50 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส
คำสั่ง  ข้อ 21-30 การตอบให้ตอบดังนี้
                  ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข
                  ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
                  ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อ นไข
                  ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่ง  ที่เป็นจริงหรือไม่จริงหรือไม่แน่ชัดซึ่งไม่ซ้ำ
                        กับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข  2a>b/4(k-2r)= (s-r)
                  s> 0 = t(p/2+m)
                  ทุกค่าเป็นจำนวนเต็ม  และมีค่ามากกว่าศูนย์
21.          (1) s P / 2
                  (2) A < 0
22.          (1) 5 > s
                  (2) 3k T
23.          (1) R B
                  (2) B = M
24.          (1) K = R
                  (2) 2A/3P/2
25.          (1) (A – 3T ) S
                  (2) (4B + M) < 8
เงื่อนไข       &nbs p;          (A+45)<(C+50)=(B+60) D E
                  ( F + G) = B < ( H + 36) = ( C + 15) K/5
                  ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่าศูนย์
26.          (1) C < B
                  (2) A > (B + 15)
27.          (1) (B+50) > (D-11)
                  (2) ( F+G+30) < (B+50)
28.          (1) H > G
                  (2) K > 6G
29.          (1) ( C - 15) = (B-5)
                  (2) B > E
30.          (1) ( A+100) > (D+200)
                  (2) (K+40) > (B+100)
คำสั่ง ข้อ 31-40 ในคำถามแต่ละข้อจะมีข้อสรุป 1) และข้อสรุป 2) ให้พิจารณาข้อสรุปดังกล่าวโดยอาศัยเงื่อนไขตามโจทย์กำหนดและให้ ตอบดังนี้
                  ก.กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง
                  ข. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง
                  ค. กรณีที่ข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด
                  ง. กรณีที่เป็นข้อสรุป 1)และข้อสรุปข้อ 2) ข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงไม่เป็นจริง  หรือไม่แน่ชัด  ซึ่งซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข
-โครงพยาบาลเปิดใหม่แห่งหนึ่งมีแพทย์รักษาอยู่ 3 แผนก คือ แผนก ก. แผนก ข. และแผนก ค.
-แพทย์แผนก ก. รักษาได้เฉพาะโรคตาอย่างเดียว  มีแพทย์ทั้งหมด 6 คน
- แพทย์แผนก ข.รักษาได้ทั้งโรคตาและโรคหัวใจ  มีแพทย์ทั้งหมด 4 คน
- แพทย์แผนก ค.รักษาได้ทั้งโรคตา โรคหัวใจ และโรคผิวหนัง มีแพทย์ทั้งหมด 5 คน
- แพทย์ทุกคนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รามคำแหง และเกษตร ทำงานอยู่แผนก ก.ข.และ ค.   ตามลำดับ
- สมชายและสมชาติเป็นแพทย์อยู่แผนก ก. สมศรีและสมศักดิ์ จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สมจิต และสมใจจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ละเอียดและลออเป็นแพทย์อยู่แผนก ค.
- มีคนเข้ามารักษาในวันที่โรงพยาบาลเปิดบริการคือ คนที่เป็นโรคตาอย่างเดียวมี 84 คน คนที่เป็นโรคตาและโรคหัวใจ มี 76 คน คนที่เป็นโรคตา โรคหัวใจ และโรคผิวหนังมี 55 คน
- วันโรงพยาบาลเปิดให้บริการ แพทย์แผนก ข. และ ค. ไม่มาแผนกละ 2 คน แพทย์แผนก ก. จึงต้องมาประจำแผนก ข. 2 คน และ แผนก ค. 1 คน
- โรงพยาบาลให้คนไข้แต่ละคนพบแพทย์ได้คนเดียว  และโรคทุกชนิดแพทย์จะรักษาครั้งเดียวหาย

ข้อสรุป  31 (1) มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เปิดสอนแพทย
                (2) คนไข้ที่มารักษาแต่ยังไม่ได้พบแพทย์มี 31 คน

                  32  (1) คนไข้ที่พบแพทย์แล้วยังไม่หายจากโรคมี 60 คน
                         (2) คนไข้ทั้งหมดที่มารักษา  มี 131 คนที่ยังไม่หายจากโรค

                  33. (1)คนไข้ที่ยังไม่ได้รักษาโรคตามี 30 คน
                        (2) มหาวิทยาลัยเกษตรไม่เปิดสอนแพทย์มีแต่ละคณะสัตวแพทย์

                  34.  (1) สมชาติจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
                          (2)คนไข้ที่มารักษายังไม่ได้รักษาโรคหัวใจมี 71 คน

                  35.  (1) โรงพยาบาลเปิดใหม่มี 3 แผนก
                          (2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตแพทย์ได้มากกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เงื่อนไข
                  -นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมี 5 คน เป็นชาวรัสเซีย  เยอรมัน อังกฤษ และฝรั่งเศส แต่ละคน ใส่
                      เสื้อผ้าสีต่างๆกัน คือ แดง น้ำตาล ขาว ฟ้า และเทา แต่ละคนมีอายุต่างกัน คือ 44  35  38  33
                      และ 40 ปี
                  - กระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีน้ำหนักต่างๆกัน คือ 20  25  15  18 และ 22
                      กิโลกรัม  และสีต่างๆกันคือ ขา ดำ แดง น้ำตาล และน้ำเงิน
                  - ชาวอังกฤษใส่เสื้อผ้าสีฟ้า  และถือกระเป๋าที่มีน้ำหนักรองจากกระเป๋าสีดำ
                  - ชาวฝรั่งเศส  ใส่เสื้อสีไม่เหมือนสีของกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด และถือกระเป๋า
                       เดินทางน้ำหนัก 22 กิโลกรัม
                  - นักท่องเที่ยวชาวอเมริกามีอายุน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศ ส 5 ปี
                  - กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลหนักกว่ากระเป๋าเดินทางสีน้ำเงินและสีดำ 5 และ 3 กิโลกรัม ตาม                   ลำดับ
                  - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันอายุน้อยที่สุด และมีอายุอ่อนกว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษอยู่ 5 ปี
                  - นักท่องเที่ยวที่ใส่เสื้อสีฟ้า  ไม่ถือกระเป๋าเดินทางสีดำ
                  - นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน  ถือกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักมากที่สุดและมีสีเดียวกับเสื้อที ่ใส่
ข้อสรุป 36.  (1)นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใส่เสื้อสีน้ำตาล
                            (2) นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถือกระเป๋าเดินทางหนัก 20 กิโลกรัม
                  37.  (1) กระเป๋าเดินทางสีขาว  เป็นของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
                            (2)กระเป๋าเดินทางสรแดงมีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม
                  38.  (1) กระเป๋าเดินทางสีดำ หนัก 20 กิโลกรัม
                           (2) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียใส่เสื้อสีแดง
                  39.  (1) อายุของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรวมกับอายุของนักท่องเที่ยวชาวอเ มริกัน
                                   เท่ากับ 75 ปี
                           (2) กระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหนักกว่ากระเป๋าของชาวอเมริ กัน 2 กิโลกรัม
                  40.  (1) กระเป๋าเดินทางของชาวอังกฤษสีน้ำเงิน
                           (2) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถือกระเป๋าเดินทาง หนัก 18 กิโลกรัม
41. “ คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มีระเบียบของ   
        คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ
       ของคนไม่เท่ากัน
       ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
                  ก. ถ้า  ควร  ด้วย  เพราะ                                             ข. ในเมื่อ  ต้อง  บ้าง  ซึ่ง
                  ค. เพื่อ  อาจ  ด้วย  เนื่องจาก                                       ง. เนื่องจาก  ควร  บ้าง  ทั้งนี้
42. ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
       .........เรานับถือพุทธศาสนา  ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศ ล
                  ก. เนื่องจาก  เมื่อถึง  จึง                                             ข. เหตุที่  ใน  จึง
                  ค. เพราะ  เมื่อ  จะ                                                         ง. เนื่องจาก  ถึง  จึง
43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง
       เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว
                  ก. ผมของวิภาดา                                                            ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง
                  ค. ธงที่หน้าโรงเรียน                                                 ง. กิ่งกุหลาบ
44. คำใดใช้เติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     “ ความจริงไม่ใช่ฟ้า  สิ่งที่ปรากฏเป็นสีครามนั้น  คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ..........
                  ก. นั่นเอง                                                                             ข. แน่นอน
                  ค. ต่างหาก                                                                         ง. เท่านั่น
45. คำใด ไม่อาจใช้เติมในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     “ คนมีสติ.............ตกอยู่ในอันตราย  ก็สามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้
                  ก. แม้                                                                                   ข.แม้น
                  ค. ถึง                                                                                   ง. หาก
46. “ แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำตัวเหลวแหลก..........................พ ่อแม่อย่างนี้  แค่นี้พ่อแม่ก็.........
       ญาติพี่น้องจะแย่อยู่แล้ว  อย่าทำให้แม่....มากกว่านี้  จะทำอะไรก็..............พ่อแม่บ้าง
                  ก. ขายหน้า  เสียหน้า  ฉีกหน้า  รักหน้า
                  ข. ฉีกหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ขายหน้า
                  ค. ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ฉีกหน้า
                  ง. ฉีกหน้า  ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า

47. “ ถ้าไม่เย้าแหย่ใครแล้วเขา .........ก็แสดงว่าไม่สบอารมณ์  และถ้าเขา........ยังกับแสงไฟ
       ก็ให้ระวังตัวให้ดี  เขาอาจทำร้ายเราได้ง่ายๆที่เตือนเท่านี้ไม่ต้องมาทำ.......ทำเป ็นคนบ่อ
       น้ำตาตื้นไปได้  แล้วก็ไม่ต้องค้อนพี่จน...........ด้วยละนะ
                  ก. ตาคว่ำ  ตาเขียว  ตาแดงๆตาแดง
                  ข. ตาแดงๆตาแดง ตาคว่ำ ตาเชียว
                  ค. ตาเขียว  ตาแดง ตาแดงๆ ตาคว่ำ
                  ง. ตาเขียว ตาแดงๆ ตาแดง ตาคว่ำ
48. คำที่มีความหมายเหมือนกันในข้อใด  ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
                  ก.ดูซิปลาก็เน่าผักก็บูดจะเหลืออะไรกิน
                  ข. ฝนตก  ชุกโจรก็ชุมมันน่าไปเหรอแถวนั้น
                  ค. คนขับก็ดูบางรถก็ดูผอมลีบเล็กเหมาะกันดี
                  ง. งานช้างสุรินทร์ปีนี้ไม่น่าดูหรอก  เพราะช้างส้มไปตั้งหลายเชือกแถมครวญช้างก็
                        คว่ำไปอีกหลายคน
49. “เขาออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มากเกินไป  จึงไม่สนใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับประชาธิปไตย  ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบายมุขมากขึ้นทุกทีด้วย
                  ก. งมงาย  ใฝ่ใจ  ฝักใฝ่          ข.หมกมุ่น  ใส่ใจ  งมงาย                   ค. ฝักใฝ่  ใส่ใจ  มัวเมา                ง. มัวเมา  ใฝ่ใจ  หมกมุ่น
50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามว่า  องค์
                 ก. พระมาลา         ข. พระทนต์          ; ;    ค. พระภิกษุ       ง.พระศรี
51. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือราชการ  ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่ 
       จำเป็นต้องมีหนังสือไป  เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
                  ก. ด้วย                   ข. เนื่องจาก                      ค. ตามที่               ง. อนุสนธิ
52. ความในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในหนังสือราชการ
                  ก. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส
                  ข. คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม
                  ค. พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้วเหมือนกัน
                  ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และแจ้งผลให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบด้วย  จักขอบคุณมาก
53. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงนายกรัฐมนตรี  เขียน จุดประสงค์ของเรื่องว่าอย่างไร
                  ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                             ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                  ค. จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                      ง. จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
54. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
                  ก. ด้วยความเคารพ                                                         ข. ขอแสดงความนับถือ
                  ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                             ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
5. คำใดใช้ราชาศัพท์ผิด
        พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาส  ให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
         ก. เสด็จออก    ข. พระราชทาน        ค. พระราชวโรกาส    ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
56. ถ้านักเรียนต้องการบอกให้เพื่อนรู้ว่า  หลวงปู่เทสก์อยู่ประจำที่วัดหินหมากแป้ง  นักเรียนจะใช้คำในข้อใด
                  ก. หลวงปู่เทสก์อยู่ที่วัดหินหมากแป้ง    &nb sp;          ข. หลวงปู่เทสก์บวชที่วัดหินหมากแป้ง
                  ค. หลวงปู่เทสก์จำวัดอยู่ที่วัดหินหมากแป้ง   &nbs p;     ง. หลวงปู่เทสก์จำพรรษาที่วัดหินหมากแป้ง
57. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภาษาแบบแผน
                  ก. เขาพูดเป็นต่อยหอย                                                ข. เขาพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว
                  ค. เขาพูดพล่ามไม่หยุดฟังคนอื่น                         ง. หมอนั่นพูดบ้าน้ำลายอยู่คนเดียว

58. การจัดลำดับคำในข้อใดถูกต้องชัดเจน
                  ก. เขาฟังเพลง  จากวิทยุที่นำติดตัวมาเพียงเบาๆ
                  ข. นักเรียนต้องใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมีเชือกผูก
                  ค. เครื่องบินของข้าศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงล้ำเขตแดนหลายเครื่อง
                  ง. บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน  จึงทำให้บางคนยากจน  บางคนร่ำรอย

59. ข้อใดเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม
                  ก. นายอินถาผู้นำชาวนาคนสำคัญถูกฆ่าตาย
                  ข. การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เพิ่มกำไรแก่ชีวิต
                  ค. ลูกชายของนายแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลาย  ตายเสียแล้ว
                  ง. ท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญเป็นตัวอย่างนักรบหญิงไทย

60. “เขาเดินก้มหน้าอย่างตั้งใจจะไปให้  และกระชับโดยได้ความเท่าเดิมและตรงความหมายที่สุด
                  ก. เขาก้มหน้าก้มตาเดินไปบ้านคุณป้า                                 
                  ข. เขาตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้านคุณป้า
                  ค. เขาเดินดุ่มๆไปบ้านคุณป้า
                  ง. เขาเดินดุ่ยๆๆไปบ้านคุณป้า

61. ความเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตามสำนวนไทย
                  ก. เธอตกใจกลัวหน้าซีดขาวราวกับสำลี
                  ข. น้ำในบ่อหน้าบ้านเธอใสราวกับใยบัวเลยนะ
                  ค. แม่มาบ้านแรกอย่างนี้  ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย
                  ง. ฉันไม่กล้าไปขอขนมจากเขาหรอก  คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย


62. ข้อความที่ว่า  “เมื่อยังติดขัดก็ถามท่านผู้รู้อื่นๆ ต่อไป  และไม่ควรที่จะกระดากอายในการไต่ถาม
       สิ่งที่เราไม่รู้  เพราะว่าการทะนงตัวว่าเรารู้มาก 1 ดูถูกผู้อื่น  ว่าไม่รู้ 1 และ การถือเกียรติว่าไม่ควร
       ถามคนต่ำต้อยกว่าตน 1 ทั้ง 3 นี้เป็นมารที่จะรั้งเราให้ลงจาก  ฐานะเป็นนักปราชญ์นั้นผู้แต่งตั้งการ
       จะสื่อ  ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอย่างไร
                  ก. อย่าคิดว่าตัวรู้มากอยู่แล้ว                                        ข. อย่าคิดว่าคนอื่นไม่มีความรู้
                  ค. อยากรู้ต้องถามคนอื่นที่เรียนน้อยกว่าตน                      ง. อยากมีความรู้ต้องไม่อายที่จะถาม
63. “ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ  เมื่อมีการอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกัน.............. .......หมุนเวียน
          เปลี่ยนแปลงไป
                  ก. ชีวิตเป็นอนิจจัง                                                         ข. ชีวิตเป็นอนัตตา
                  ค. ชีวิตเป็นวัฏสงสาร                                                 ง. ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม
64. ความก้าวหน้าในงานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความสามารถจังหวะ
       และโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน  ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ  ให้คุณให้โทษโครงสร้างของงานตลอดจน
       สถานการณ์ของสังคมภายนอก  จากบทความดังกล่าวข้อความใดคือสาระสำคัญ
                  ก.ลักษณะของการทำงาน                                          ข.  เทคนิคในการทำงาน
                  ค.สภาพการทำงาน                                                       ง. องค์ประกอบการทำงาน
65. ใครต้องการจะตายเพราะไฟลามทุ่งละก็หาทางให้หนามเกี่ยวเข็มดำ&nb sp; หาแผลใส่ตัว  แล้วอย่ารักษา
        หรือจะให้แน่ก็หาพวกใบไม้หญ้ามาตำพอกแผลเอาไว้  ถ้าบังเอิญร่างกายยังแข็งแรงแผลเกิดหาย
       ไปได้ก็หาทางทำให้ร่างกายอ่อนแอ  แล้วพยายามทำให้ผิวหนังมีแผลเอาไว้  คนอยากตายอาจโชค
         ดี  สมปรารถนา  เจตนาของผู้เขียนคืออะไร
                  ก. ห้ามกระทำ                                                                   ข. ชี้ข้อบกพร่อง
                  ค. ยั่วยุให้โต้แย้ง                                                              ง. แนะนำให้ปฏิบัติตาม
อ่านข้อความต่อไปนี้  ตอบคำถาม  ข้อ 66-68
                  “พระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชทานทอดกฐินวัดหนึ่ง  ทอดพระเนตรเห็นเด็ก
วัดตัดต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ตามกำแพงโดยสะเพร่า  คือ ไม่ขูดเอารากเหง้าออกให้หมด  เป็นแต่ตันแล้วเอาปูน
ขาวโบกกลบ  ซึ่งไม่ช้ามันก็จะแตกหน่อขึ้นอีก  และทรงเห็นรอยเกลี่ยเนินทรายที่สูงเอาไปถมที่ลุ่ม
เพื่อให้พื้นสนามราบ  ตามทางเสด็จพระราชดำเนิน  พระองค์มิได้ติให้เดือดร้อนเลย  เป็นแต่ดำตรัสชม
ท่านเจ้าอาวาสเป็นใจความว่า มีความพอพระทัยในการปราบหญ้า  โดยขุดทรายขึ้นให้หมดราก  แล้ว
ยังเอาทรายถมที่ลุ่มได้อีก  เป็นการทำประโยชน์อย่างเดียวได้ผล 2 อย่าง  และทรงเห็นใจว่ามีคนน้อย
ปราบต้นโพธิ์บนกำแพงเหมือนปราบหญ้าต่อไป
66. ความคิดสำคัญของข้อความนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดที่สุด
                  ก. ติเพื่อก่อ  ยอเพื่อทำลาย
                  ข. ติเพื่อการแก้ไข  ชมเพื่อให้กำลังใจ
                  ค. จะติไปทำไม  ชมเพื่อให้กำลังใจดีกว่า
                  ง. จะติจะชม  ต้องให้สมกับงานที่ทำ
67. เจตนาของผู้เขียน  คือข้อใด
                  ก. ให้ความรู้ในการปราบหญ้าและปรับสนาม
                  ข.แนะนำให้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังที่มีอยู่
                  ค. เห็นอกเห็นใจผู้ทำงาน  และการชมผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
                  ง. ชี้ให้เห็นความแตกต่าง  ระหว่างการปราบต้นโพธิ์กับการปราบหญ้า
68. ข้อความนี้สามารถยกเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนกุลบุตรธิดาได้อย่า งเหมาะสมที่สุดในเรื่องใด
                  ก. อย่าทำงานเพียงเพื่อ ขายผ้าเอาหน้ารอด
                  ข. อย่าทำการใดในลักษณะการเกลี่ยและกลบอย่างขอไปที
                  ค. อย่าใช้วิธีเดียวกับงาน 2 แบบที่ต่างลักษณะกัน
                  ง. อย่าติให้เสียงาน  จงแปลงข้อตินั้นให้เป็นคำชม  จะได้ผลมากกว่า
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  69-73
                  “แต่คนทั้งปวงบางทีอาจจะลืมเสียสนิทว่า  ชนบทนั่นเองเปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้และคนโดยมากนั้นเมื่อพู ดถึงก็มักจะไปยกย่องที่แก่นไม้มากกว่าเปลือ ก  ยากจะติฉินนินทาใครบางทีก็ยังอุปมาเอาว่าเป็นคนไม่มีแก่นมีแต่เ ปลือก  คือหาสติปัญญาอะไรมิได้  ดูถูกเปลือกแต่ไปยกย่องแก่น  ต้นกล้วยนั้นมีแก่นหรือไม่แต่ก็เลี้ยงชีวิตคนมาไม่น้อยด้วยผลขอ งมั น  ฉันใดก็ฉันนั้นชนบทนั่นเองหล่อเลี้ยงแก่นคือชาวกรุงทุกวันนี้&n bsp; แต่คนก็มาเพ่งหนักเอาที่ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภาวะทั้งปวงไป
69. สาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการโต้แย้งคืออะไร
                  ก. ในเมืองเป็นแหล่งมลภาวะที่ควรแก้ไข
                  ข. รัฐบาลให้ความสำคัญแก่เมืองมากกว่าชนบท
                  ค. ชนบททำประโยชน์แก่เมืองมาก  แต่ได้รับตอบแทนน้อย
                  ง. สังคมชนบทมีความสำคัญน้อยกว่าในเมือง
70. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรในการเขียน
                  ก. แนะนำ                                                                            ข.ปรารถนา
                  ค. เตือนสติ                                                                         ง. เปลี่ยนทรรศนะ
71. จุดเด่นในข้อเขียนนี้ใช้เหตุผลอย่างไร
                  ก.ยกตัวอย่างให้เห็น                                                  ข. ใช้แนวใหม่  ในการเปรียบเทียบ
                  ค. ใช้คำกะทัดรัด                                                            ง. ให้เหตุผลดี
72.จากข้อเขียนนี้ผู้อ่านจะทราบว่าผู้เขียนมีความคิดอย่างไร
                  ก.รักความยุติธรรม                                                         ข.ชอบเปรียบเทียบ
                  ค.ชอบสร้างสรรค์                                                           ง. ชอบชนบท
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 73-74
                  เมื่อก่อนเราเคยได้ยินสำนวนที่ว่า  “ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว”  แต่ถ้าปลาจะมาอยู่ในนาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก  เพราะปลากินวัชพืช,แมลงศัตรูข้าวหลายชนิด,ช่วยพรวนดินโดยการว่า ยและการหาอาหาร  ปลา 1 ตัว  พอดีกับพื้นที่ 1 ตารางเมตร  พันธ์ปลาที่อาจใช้ในระบบนี้มีหลานชนิด  เช่นปลาไน,ปลายีศกเทศ,ปลานวลจันทร์เทศ,ปลาจีน,ปลานิล,ปลาตะเพีย นและปลาเฉาหรือปลากินหญ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สูบน้ำออกให้นาแห้ ง  ปลาจะมารวมอยู่ในคูน้ำโดยรอบ  ข้าวได้เพิ่มขึ้นปลาก็ได้กำไร

73. ข้อความนี้ควรให้ชื่อเรื่องตามข้อใด
                  ก.การเลี้ยงปลาในนา                                                  ข.การเลี้ยงปลาในนาข้าว
                  ค. ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว                                       ง.ข้าวในนาปลาในน้ำ
74. ข้อความที่ผู้เขียนให้เหตุผลว่า ได้ข้าวเพิ่มขึ้นนั่นอธิบายได้อย่างไร
                  ก. ได้ข้าวนอกนาจากร่องคูริมขอบนาด้วย
                  ข. ปลาในนาช่วยให้ต้นข้าวงามกว่าปกติ
                  ค.ต้นข้าวปลอดภัยจากศัตรู
                  ง. ระดับน้ำเหมาะแก่ความต้องการของต้นข้าว     ;        

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 
                  นายคาร์เตอร์  นักมายากลเลี้ยงสิงโตไว้ตัวหนึ่งตั้งแต่เล็กๆประวัติเดิมของสิง โตตัวนี้มีวาสนาอยู่ถึงในปราสาทราชวัง   กษัตริย์แห่งราชวงศ์โปรตุเกส  ทรงเลี้ยงลูกสิงโตตัวนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนออกจากราชสมบัติ  ครั้น  เมื่อทรงประสบภัยทางการเมือง  มีผู้เข้าโค่นล้มยึดอำนาจการปกครอง  ท่านต้องเสด็จลี้ภัยไปอยู่ประเทศอังกฤษ  ทิ้งลูกสิงโตไว้ในโปรตุเกส  นายคาร์เตอร์ไปพบเข้าในเวลาถูกประกาศขายพอดี  จึงรับซื้อมาเลี้ยงไว้เองลูกสิงโตเติบโตใหญ่ขึ้นอย่างแสนเชื่อง   เจ้าของเล่นด้วยได้เหมือนดังว่าเลี้ยงสุนัขไว้  ตัวหนึ่ง  แต่อย่างไรๆ ก็ต้องเลี้ยงในกรงอยู่นั่นเอง  มิได้ปล่อยออกมาเพ่นพ่าน  เขาไปไหนพาไปด้วย  เจ้ากรรมที่อาชีพ  นายทำให้ต้องสัญจรตลอดเวลาและการพาสิงโตเดินทางนั้น  ย่อมเป็นเรื่องทุลักทุเล  มีอุปสรรคเกิดขึ้นเนื่องๆ

คราวที่นายคาร์เตอร์จะลงเรือเมล์หรือเรือเดินเร็วเดินข้ามจากฝร ั่งอังกฤษ  ไปฝรั่งเศสทราบว่าจะพาสิงโตลงเรือเมล์ไม่ได้  จึงสั่งลูกน้องให้ขนของอื่นๆ  ขึ้นเรือเสียก่อน  เอากรงสิงโตไว้สุดท้าย  โดยตระเตรียมหาถุงคลุมมิดชิด  ถุงมีบานเปิดได้ที่ประตูกรงเกี่ยวไว้แน่นหนา  ไม่ให้ใครรู้ได้ว่ามีสิงโตอยู่ในนั้น  เมื่อรถไฟไปถึงท่าเรือ  ก็ไสรถบรรทุกของไปยังท่าริมน้ำ  ใช้รอกปั้นจั่นยกหู๊บใหญ่ๆขึ้นเรือไปเกือบหมดจึงจะถึงหู๊บสิงโต
ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทเรือคอยยืนคุมของที่กำลังขนข ึ้น  กำลังจะ  “มุบมิบเคลื่อนย้าย  “จ๋าจ๊ะเลี้ยงแสนรักของ  นายคาร์เตอร์  ได้ตลอดรอดฝั่งแล้วทีเดียวเผอิญลมพัดกรรโชกเอาบานที่ถุงเปิดโร่ เห็นหน้าสิงโตโผล่อยู่ในกรง  เท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ถึงแก่อาการตาเหลือก  ร้องห้ามระงับยับยั้งทันที่ว่าพาสิงโตลงเรือไม่ได้  ผิดกฎข้อบังคับ   นายคาร์เตอร์แย้งว่าถ้าพาจ๋าจ๊ะนั้นไปด้วยไม่ได้  ก็จะต้องขนของกลับลงจากเรือหมดเพราะจ๋าจ๊ะนั้นเป็นเครื่องมือหา ก ินของเขา  เจ้าหน้าที่บริษัทเรือตอบว่าเสียใจ  แต่ต้องทำตามข้อบังคับ
นายคาร์เตอร์  จนมุมจะสั่งพวกพ้องให้ขนของกลับอยู่แล้ว  แต่ความที่เป็นคนชอบพูดเล่นจึงถามออกไปว่า  ทำไมจึงว่าจ๋าจ๊ะนี้เป็นสิงโต  เคยเห็นหรือ
                  เจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยเห็นตัวจริง  เห็นแต่รูปจนคุ้นตา  เขาได้โอกาสจึงถามว่าที่นึกว่าเป็นสิงโตนั่นแหละผิด  เพราะสิงโตเป็นจ๋าจ๊ะดุร้าย  ไม่ทราบหรอกหรือ
                  พอเจ้าหน้าที่บอกว่าทราบเขาก็เลยพูดต่อว่า  ถ้าเช่นนั้นหากคนเอาแขนให้สิงโตคาบมันก็กัดขาดเลย  เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่  เขาจึงขอพิสูจน์ว่าจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต  ว่าแล้วเขาก็เดินเข้าไปเปิดประตูกรง  เอาแขนยัดเข้าไปในปากสิงโต  มันก็คาบแขนเฉยอยู่เขาแอบ  ยิ้มกริ่มในใจ  ชักแขนออกจากปากสิงโต  ปิดประตูกรงแล้วพูดให้เจ้าหน้าที่วักไขว้เขวว่า  จ๋าจ๊ะนี้ไม่กัดแขนคนที่ใส่เข้าไปในปาก  เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิงโต  และเขายังอยากทำอีกอย่างเพราะใครๆก็รู้ว่าสิงโตไม่จูบคน
                  เจ้าหน้าที่เรือ  เห็นนายคาร์เตอร์เปิดประตูโผล่หน้าเข้าไปในกรงอีก  แล้วพูดกับจ๋าจ๊ะ  ให้จูบคน จ๋าจ๊ะนั้นแลบลิ้นเลียหน้านาย  เหมือนกับจ๋าจ๊ะจูบคน  ไม่ใช่จ๋าจ๊ะกินคนอย่างที่รู้มา

ครั้นนายคาร์เตอร์เห็นอีกฝ่ายลังเล  สงสัยว่าหากจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโตแล้วคืออะไร  เขาจึงบอกว่าจ๋าจ๊ะนี้เรียกว่าวูยูดีชนิดอเมริกัน  เป็นจ๋าจ๊ะที่ไม่มีในยุโรป  ท่านจึงไม่เคยเห็น  เช่นนี้แล้วจะปล่อยให้ลงเรือได้หรือยัง
                  นายคนเคร่งครัดต่อหน้าที่หันไปค้นบัญชีจ๋าจ๊ะต้องห้ามก่อน  ; เห็นไม่มีวูยูดีชนิดอเมริกันหรือชนิดไหน  จึงเป็นอันว่าต้องปล่อยให้ไป  คาร์เตอร์แอบเอาธนบัตรใส่มือผู้นั้น  แล้วก็สั่งให้คนชักรอกเอากรงสิงโตลงเรือ

75. นายคาร์เตอร์ผู้นี้ว่าจะจัดเข้าเป็นประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
                  ก. เจ้าเล่ห์                                                                                                 ข.เจ้าปัญญา
                  ค. เจ้าอุบาย                                                                                           ง. เจ้าคารม
76. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเจ้าหน้าที่ประจำคือ
                  ก. บริการผู้โดยสารอย่างดี                     ข. ซื่ออย่างขาดไหวพริบ
                  ค. เคร่งครัดต่อหน้าที่                                                 ง. ตกใจง่าย
77. สิงโตได้ลงเรือไปพร้อมเจ้าของโดยการปฏิบัติตามข้อใด
                  ก. แก้ปัญหาอย่างแยบยล                                          ข. ให้สินบนเจ้าหน้าที่
                  ค. ละเมิดกฎเกณฑ์ของเรือ                                        ง. วางแผนล่วงหน้าอย่างแนบเนียน
78. ข้อใดไม่ใช่  เหตุผลเจ้าหน้าที่ยินยอมให้สิงโตลงเรือ
                 ก.ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ                                           ข. เชื่อว่าไม่มีข้อบังคับระบุห้าม
                 ค. แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจากจ๋าจ๊ะนี้                   ง. สับสนเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิงโต
79. การได้รับเงินของเจ้าหน้าที่ประจำเรืออาจเปรียบได้กับสำนวนไทยข ้อใด
                 ก. ลาภลอย                                                                 ข. กินตามน้ำ
                 ค. สิบเบี้ยใกล้มือ                                                     ง. ตกบันไดพลอย
80. เรื่องนี้ควรจะตั้งชื่อตามข้อใด
                 ก. จากปราสาทสู่เรือเดินทะเล                           ข. สิงโตกับนักมายากล
                 ค. เมื่อนักมายากลแก้ปัญหา                                 ง. จ๋าจ๊ะเลี้ยงแสนรัก
81. ข้อใดมีวิธีการใช้เหตุผลต่างจากข้ออื่น
                 ก. สิงโตดุร้ายกัดคน  จ๋าจ๊ะนี้ไม่กัด    ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต
                 ข. สิงโตไม่จูบคนจ๋าจ๊ะนี้จูบคน  ฉะนั้นจ๋าจ๊ะนี้ไม่ใช่สิงโต
                 ค. วูยูดีชนิดอเมริกัน  เป็นจ๋าจ๊ะไม่มีในยุโรป  คนยุโรปจึงไม่เคยเห็น
                 ง. จ๋าจ๊ะร้ายกัดคน  วูยูดีชนิดอเมริกันไม่กัด  วูยูดีไม่ใช้จ๋าจ๊ะร้าย
82.จงเลือกข้อความที่ควรขึ้นย่อหน้าใหม่
                 ก. ทรัพยากรของประเทศไทยมีมากเมื่อเทียบกับขนาดและจำนวนของพลเมือง ฉะนั้นได้ว่า
                       ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ยากจน
                 ข. การที่เมืองไทยยังไม่มีเงินปรังปรุงบ้านเมืองให้สวยงามเนื่องจา กคนไทยยังมิได้นำ
                      ทรัพยากรออกมาทำให้เกิดประโยชน์
                 ค. การหาเลี้ยงชีพในประเทศใดๆก็ตาม  ย่อมขึ้นกับทรัพยากรและลมฟ้าอากาศของประเทศ
                      นั้นๆ
                 ง. ทรัพยากร  ลม  ฟ้า  อากาศ  ของประเทศไทยเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง
83.ข้อใดไม่ใช่ข้อความตอนสุดท้ายของข้อเขียน
                 ก. เกลือจะมีคุณค่ามหาศาลเมื่อรับประทานให้อยู่ในระดับไม่เกิน  3  กรัมต่อวัน
                 ข. มีข่าวดีที่แทบจะไม่น่าเชื่อต่อไปนี้  มีมนุษย์จะไม่มีใครต้องเป็นอัมพาต  เนื่องจากความ
                      พิการทางสมองอีกแล้ว
                 ค. แพทย์แนะนำว่าถ้ำไม่ต้องการให้เด็กของท่านอ้วนก็ไม่ต้องให้เด็ก ดูโทรทัศน์มากเกินไป
                 ง.ถ้ามีนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ค้นพบตัวยาที่จะสามารถรักษาโรคเ อดส์ให้หายได้โลก
                     จะต้องจารึกชื่อว่า  เขาเป็นผู้วิเศษแน่นอน
84. ด้วยเหตุที่ในประเทศไทยมีการสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นหลายภาษา  รวมทั้งผู้พูดเองก็มีทัศนคติต่อ
        ภาษาถิ่นแตกต่างกันไป  จึงจำเป็นที่จะต้องมีภาษาที่เป็นภาษามาตรฐานเพื่อใช้เป็นแบบในก าร
        อ้างอิง  แต่การที่จะกำหนดภาษามาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ........ ...
         ข้อใดสามารถนำมาเติมข้อความข้างต้นแล้วได้ความเหมาะสมที่สุด
                 ก. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจะทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ
                 ข. การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ
                 ค. ภาษามาตรฐานต้องเป็นภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องและเป็นบรรทัดฐา นเท่ากัน
                 ง. เป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในภาษามาตรฐานซึ่งเป็นความภาคภูมิใ จในชาติ
85. การสูบบุหรี่ไม่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  แต่คนที่มีความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ด้วยนั้น.......”       ข้อความใดนำมาเติมท้ายข้อความนี้ได้เหมาะสมที่สุด
                 ก จะมีผลให้ยาลดความดันไม่ได้ผลเต็มที่  เท่ากับคนที่มีความดันโลหิตสูงแต่สูบบุหรี่
                 ข. มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจวายและเส้นโลหิตในสมองแตกมากกว่าคนที่มีค วามดันโลหิตสูงแต่ไม่สูบบุหรี่
                 ค. จะทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก  สูบฉีดโลหิตแรงขึ้น  ซึ่งมีผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอีกด้วย
                 ง. จะมีผลกระทบกระเทือนกล้ามเนื้อหัวใจให้ทำงานผิดปรกติ  ซึ่งสามารถทำให้หัวใจวายได้เช่นกัน
86. ประกาศอย่างเป็นทางการจะประกอบด้วย ก) หน่วยงานที่ประกาศ ข)เรื่องที่ประกาศ ค) เนื้อหาที่
       ประกาศ ง) วันเดือนปีที่ประกาศ จ)ลงนามหัวหน้าหน่วยงานที่ประกาศในการเขียนประกาศอย่าง
       เป็นทางการจะต้องเรียงลำดับอย่างไร
                 ก. ก ข ค ง จ                                                                                ข. ก ข ค จ ง
                 ค. ข ค ง จ ก                                                                               ง. ข ค จ ก ง
87.          (1) และสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เท่าที่ควร
                 (2)การดำเนินงานของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไทยที่ปรากฏอยู่ยังไม ่สนองตอบ
                      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
                 (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตนเองและระดับท้องถิ่น
                 (4) เพราะท้องถิ่นในแต่ละรูปยังคงประสบปัญหาต่างๆหลายประการ
                 (5)เพื่อเป็นสถาบันฝึกฝนและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไต ย
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (3) (5) (4) (2) (1)                                               ข. (2) (5) (3) (1) (4)
                 ค. (5) (2) (3) (1) (4)                                               ค. (3) (2) (5) (4) (1)
88.          (1)สื่อนำฟันเฟืองของกิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้องกลมกลืนกัน
                 (2) โดยการประสานงานจะทำหน้าที่เสมือนตัวกลาง
                 (3) การประสานงานเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่ง
                 (4) ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการบริหาร
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (1) (2) (3) (4)                                                                       ข. (2) (3) (4) (1)
                 ค. (3) (4) (2) (1)                                                                       ง. (3) (2) (4) (1)
89.          (1) อันจะหล่อหลอมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                 (2) สภาพแวดล้อมและสังคมต่างที่แตกต่างกันไป
                 (3) การเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในต่างถิ่น
                 (4) คงจะสร้างความห่วงใยและกังวลให้กับท่านเป็นอันมาก
                 (5) สำหรับบัตรหลานของท่าน  ขณะที่ศึกษาหาความรู้ในสถานที่ซึ่งห่างไกล
                 ข้อใดเรียงลำดับข้อความแล้วได้ใจความสมบูรณ์
                 ก. (2) (4) (3) (5) (1)                                               ข.(3) (1) (4) (2) 5)
                 ค. (3) (5) (4) (2) (1)                                               ง. (2) (1) (5) (3) (4)
อ่านข้อความทั้ง 5 ตอนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 90-91
(1) คนเขลาย่อมจะมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส
(2) ชีวิตจริงคือสภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราในปัจจุบัน
(3) เพราะมัวแต่เศร้าโศกและอาลัยอดีตที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้
(4) หรือมัวแต่ใฝ่ฝันฟุ้งซ่านถึงอนาคตที่ยังไม่ปรากฏ
(5) คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่สามารถยอมรับสภาพปัจจุบันได้อย่างสงบสุ ขและเป็นสุข
90. ถ้าให้เรียงลำดับข้อความทั้ง 5 ตอน เข้าเป็นเรื่องควรเริ่มต้นเรื่องด้วยข้อความใด
                  ก. ตอนที่ 1         ข.ตอนที่ 2                      ค. ตอนที่ 3         ง. ตอนที่ 5

91. ควรใช้ข้อความใดมาต่อหลังข้อความตอนที่ 1
                  ก.ตอนที่ 2      ข.ตอนที่ 3           ;     ค.ตอนที่ 4      ง.ตอนที่ 5
เรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ได้ใจความ ข้อ 92-94
92. และหัวหน้าพรรคที่มีคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฏรรองลงไปก็จะได้ร ับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรี / ถ้าหากผลของการเลือกตั้งทั่วไปไม่มีพรรคการเมืองใดมีคะแนนเสียง ข้างมากเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฏร / โดยทั่วไปหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่สุดจะได้รับเ ลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี / พรรคการเมืองหลายพรรคที่มีคะแนนเสียงมากลดกลั่นจะรวมตัวกันเพื่ อจัดตั้งรัฐบาลผสม / ในประเทศประชาธิปไตยที่มีรูปแบบรัฐสภาหรือแบบคณะรัฐมนตรีนั่น
     ก. 2-5-3-4-1      ข.4-3-2-5-1        & nbsp;     ค.5-2-4-3-1      ง.3-1-2-5-4

94. แสดงว่าศิลปะกับชีวิตเป็นส่วนที่แยกจากกันไม่ออก / จึงมีผู้นำผลไม้มาประดิษฐ์ลวดลายแล้วจัดวางลงในภาชนะให้มองดูแป ลกตาน่ารับประทาน / ส่วนไม้ดอกที่ออกดอกก็นำมาผูกมัดเป็นช่อบ้าง  เป็นพวงเป็นพู่บ้าง  เสียบเป็นพุ่มหรือปักลงในแจกันก็ได้ / บางคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ผลเมื่อเกิดดอกออกผลก็ชื่นใจ  เกิดความคิดที่จะทำดอกผลนั้นให้งดงามน่าดูยิ่งขึ้น / ลวดลายนั้นก็เกิดจากการตัด  ผ่า  ปอก  คว้าน  และแกะสลัก
      ก.1-2-3-5-4         ข.1-3-2-4-5        ค.4-1-3-5-2         ง.4-2-5-3-1

95. ประโยคใดใช้คำกะทัดรัดที่สุด
                 ก. ภาษาไทยยุคปัจจุบันนับวันจะเสื่อมลงไปในทางที่ไม่ควร
                 ข. สินค้าตกมาใหม่ตัวนี้  เหมาะกับชายหญิงทุกเพศทุกวัย
                 ค. ในโอกาสเปิดกิจการใหม่  ห้างขอแจกของสมนาคุณฟรีโดยไม่คิดมูลค่า
                 ง.ในอนาคตอันใกล้นี้  เขาจะเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ
96.ข้อใดควรเป็นใจความสรุปของประโยคที่ว่า ครูปั้นคนให้เป็นพลเมืองดี
                 ก. เป็นผู้มีศีลธรรม                                                  ข.เป็นผู้มีส่วนสร้างชาติ
                 ค. เป็นผู้มีความรู้  เฉลียวฉลาด                          ง.เป็นผู้มีพลาอนามัยแข็งแรง
97. ข้อใดใช้คำกะทัดรัดและสื่อความหมายได้ดีที่สุด
                 ก. ฝนเทียมซึ่งเลียนแบบฝนธรรมชาติมีประโยชน์มาก
                 ข. เขาเป็นผู้ที่ชอบวิจารณ์เรื่องต่างๆทุกเรื่อง
                 ค. เมื่อสามีเธอถึงแก่กรรม  เธอก็กลับมาอยู่กินกับมารดา
                 ง. สมัยนี้คนนิยมผูกนาฬิกาชนิดที่ไม่มีเข้มบนข้อมือ
98. ประโยคต่อไปนี้บกพร่องหรือถูกต้องแล้วอย่างไร  พ่อแม่ย่อมรักถ้าลูกเป็นเด็กดี  และอยู่ใน
       โอวาท
                 ก. ขาดกรรม                                                               ข. เรียงคำเข้าประโยคไม่ถูกที่
                 ค. ใช้คำฟุ่มเฟื่อยไม่กะทัดรัด                               ง. ใช้คำและสำนวนดีแล้ว
99. ข้อเขียนข้อใดที่มีหลายเนื้อหา
                 ก. นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาข้าว  มีทั้งการประกันราคาและการเร่งการส่งออก
                       และควบคุมการผลิต
                 ข. น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีมีคนตาย 15 คน บาดเจ็บ 27 คน  จังหวัดและประชาสงเคราะห์ระดม
                      ช่วยเหลือด่วน
                 ค. รัฐมนตรีต่างประเทศไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  ครางนี้ได้เจรจาเรื่อง
                        ปัญหากัมพูชา  เรื่องสิ่งทอและมันสำปะหลังกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
                 ง. นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสหรัฐแวะเยือนอังกฤษ  ฝรั่งเศสและเยอรมนีตะวันตกเพื่อ
                      ชี้แจงกรณีที่ไม่สงบ 9 กันยายน
100. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของภาษาไทย
                 ก. ไม่มีตัวการันต์                                    ข. มีคำพยางค์เดียวส่วนมาก
                 ค. ใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา                              ง. คำคำเดียวทำหน้าที่ได้หลายอย่าง